ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cynic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cynic*, -cynic-

cynic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cynic (n.) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
cynical (adj.) เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น Syn. egotistical
cynical (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, scornful
cynical (adj.) ซึ่งเหยียดหยาม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. contemptuous, derisive Ops. respectful
cynical (adj.) ไม่น่าเชื่อ See also: น่าสงสัย, น่ากังขา Syn. incredulous, suspicious
cynicism (n.) ความไม่ไว้ใจมนุษย์ See also: ความเกลียดชังมนุษย์
English-Thai: HOPE Dictionary
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
cynicism(ซิน'นิซิสซึม) ลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์, See also: Cynicism ลัทธิของ Cynic, Syn. pessimism
English-Thai: Nontri Dictionary
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cynicซีนิก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cynicismลัทธิซีนิก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Smallville's resident cynic have a change of heart?จอมประชดประชัดเปลี่ยนใจแล้วหรือจ๊ะ?
You know,the other day when you and lincoln had your little spat in the lobby and you¡ª all distraught and jilted-- went across the street to the bar, a cynic might think that was staged.รู้มั้ย วันนี้ที่คุณกับลินคอล์น มีปากเสียงกันในลอบบี้น่ะ แล้วข้ามถนนมาที่บาร์ พวกนักปรัชญาอาจคิดว่ามันเป็นการแสดง
I was a cynic just like you.ข้าเองก็ไม่เชื่ออภินิหาร
It's hard to be a cynic after that.จะไม่เชื่อก็ไม่ง่ายแล้ว
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
My friend, forget your cynicism for five minutes.{\cHFFFFFF}My friend, forget your cynicism for five minutes.
Please, don't be cynical.อย่าเหยียดหยามกัน ขอร้อง
I'm not being cynical.ไม่ได้กำลังเหยียดหยาม
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
I hope I am not as cynical as you are when I am your age.และถ้าเขากลับมา พร้อมกับเพชรราคาแพง
Wow, your friend's so cynical.เพื่อนหนูมองโลกไม่สวยงามเลย
In the most cynical way.ในทางที่น่าเย้ยหยันที่สุด

cynic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犬儒主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 犬儒主义 / 犬儒主義] cynicism
讥诮[jī qiào, ㄐㄧ ㄑㄧㄠˋ, 讥诮 / 譏誚] cynical

cynic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キニク学派[キニクがくは, kiniku gakuha] (n) Cynic school (of philosophy)
シニック[, shinikku] (adj-na) cynic
犬儒[けんじゅ, kenju] (n) cynic
犬儒学派[けんじゅがくは, kenjugakuha] (n) cynic (phil.)
シニカル[, shinikaru] (adj-na,n) cynical; (P)
シニシズム[, shinishizumu] (n) cynicism
ひがみっぽい[, higamippoi] (adj-i) cynical; warped
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P)
皮肉る[ひにくる, hinikuru] (v5r,vi) to speak cynically or with sarcasm

cynic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zynisch; bissig {adj} | zynischer | am zynischstencynical | more cynical | most cynical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cynic
Back to top