ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sneer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sneer, -sneer-

*sneer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sneer (vi.) ยิ้มเยาะ See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน Syn. cackle, gigle, laugh
sneer (vt.) พูดดูถูก See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย Syn. mock, scoff Ops. honor, respect
sneer (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดดูถูก Syn. detraction, scoff
sneer at (phrv.) ยิ้มเยาะ See also: เย้ยหยัน
sneerer (n.) คนที่เยาะเย้ยคนอื่น See also: คนดูถูกคนอื่น Syn. cynic
sneerful (adj.) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น Syn. scornful
sneering (adj.) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น Syn. scornful
English-Thai: HOPE Dictionary
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
English-Thai: Nontri Dictionary
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสยะ (v.) sneer See also: grimace
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now they just sneer right in your face.ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มเยาะ
*My sneer could curdle dairy.*♪หัวเราะเยาะฉันสามารถทำให้ตกใจนม ♪
Do all the lords and ladies simper and bow, the ones who sneered at you for years?ยิ้มแห้งๆและคำนับหรือไม่ คนพวกที่ เย้ยหยันท่านมาตลอดหลายปี
You can sneer at me all you like.อยากเยาะเย้ยฉันยังไง ก็เอาเลย
You can sneer. Doesn't matter.ท่านอาจดูถูกข้า นั่นไม่สำคัญเลย
Was my wife comforted before her execution while this collaborator and his pirate masters sneered?Was my wife comforted before her execution... ...while this collaborator and his pirate masters sneered?
Long may they sneer.ขอให้คนเกลียดชังกันต่อไป

*sneer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, 淑女] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady

*sneer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer
嗤笑[ししょう, shishou] (n,vs) sneer
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon)
笑い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See 笑う・1) laugh; laughter; (2) (See 笑う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See 笑う・3) sneer; (P)
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P)

*sneer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer

*sneer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hämisch {adj} | hämischer | am hämischstensneering | more sneering | most sneering
grinsend; spöttelnd; spöttisch; höhnisch {adj}sneering
Spötter {m}sneerer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sneer*
Back to top