ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grimace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grimace*, -grimace-

grimace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grimace (n.) หน้าตาบูดบึ้ง Syn. sneer, smirk
grimace (vi.) ทำหน้าบูดบึ้ง Syn. frown, glower
English-Thai: HOPE Dictionary
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
English-Thai: Nontri Dictionary
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grimaceหน้าเบะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสยะปาก (v.) grimace See also: grimace with the mouth Syn. แบะปาก
ปลิ้นตา (v.) make grimace See also: make a wry face Syn. แหกตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you suspend me, I won't be able to beat Grimace and Mr. Shue's butts.แข่งระดับเขตอาทิตย์หน้า ถ้าครูพักการเรียนหนู หนูคงไม่อาจ
What's with the grimace on your face?ทำไมทำหน้าบึ้งอย่างนั้นล่ะ
A Tauntaun grimace with extra slobber.แสยะ Tauntaun กับน้ำลายพิเศษ
You shouldn't grimace before you lunge.เจ้าไม่ควรทำหน้าบึ้ง ก่อนเข้าจู่โจมนะ
Grimace and Stretch Marks won't stand a chance.หน้าตาบูดเบี้ยวและมีรอยแตกลาย จะไม่มีโอกาส
You'll get all tense, and you'll make that grimace, and...มันจะทำให้คุณเครียดมาก และ คุณก็จะทำหน้าบูด และ...

grimace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呲牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 呲牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
龇牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 龇牙咧嘴 / 齜牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 怪相] grotesque visage; grimace
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, 鬼脸 / 鬼臉] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask

grimace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace
渋面[じゅうめん(P);しぶづら;しぶつら, juumen (P); shibudura ; shibutsura] (n,adj-no) grimace; sullen face; (P)
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown

grimace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลอกหน้ากลอกตา[v. exp.] (kløk nā klø) EN: look supercilious ; grimace FR:
ปลิ้นตา[v. exp.] (plin tā) EN: pull the eyelid down ; pull the eyelid up ; make a grimace FR:
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
แสยะปาก[v. exp.] (sayae pāk) EN: grimace ; grimace with the mouth FR: grimacer
สยิ้ว[v.] (sayiu) EN: frown ; grimace FR:
สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ[xp] (sønjørakhēh) EN: FR: Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces

grimace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grimasse {f}grimace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grimace
Back to top