ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gigle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gigle*, -gigle-

gigle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gigle (vi.) ยิ้มเยาะ See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน Syn. cackle, laugh
English-Thai: HOPE Dictionary
giglet(กิก'เลท,กิก'ลัท) n. เด็กหญิงที่ขี้เล่น,เด็กหญิงที่ไม่สำรวม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gigle
Back to top