ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trembling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trembling*, -trembling-

trembling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trembling (n.) การสั่นเทา See also: การสั่นไหว
tremblingly (adv.) สั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
trembling(เทรม'บลิง) n. การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน, Syn. shaking
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trembling abasia; abasia trepidansภาวะเดินไม่ได้เหตุขาสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครือ (adj.) trembling See also: shaky, quaverous, quivery, vibratory
งักๆ (adv.) tremblingly See also: shiveringly, quiveringly, shakingly, tremulously Syn. งั่กๆ, สั่นเทิ้ม, สั่นสะท้าน
ระรัว (adv.) tremblingly See also: shiveringly Syn. สั่นสะเทือน
ริก (adv.) tremblingly See also: shakingly, shiveringly Syn. ระริก
ริกๆ (adv.) tremblingly See also: shakingly, shiveringly Syn. ระริก, ริก
สั่นเทิ้ม (adv.) tremblingly See also: shiveringly, quiveringly, shakingly, tremulously Syn. งั่กๆ, สั่นสะท้าน
เร่า (adv.) tremblingly See also: shiveringly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ
You dummy you're trembling like a wet dog.ดูสภาพเธอสิ อย่างกับลูกหมาตกน้ำ
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว
Oh, my gosh, you're trembling and--โอ้มายก้อด เธอตัวสั่นไปหมด แล้วก็
You were really trembling a lot that day.วันนั้นคุณตัวสั่นมากเลยนะ
But my hands are trembling so I can't do anymore.แต่มือหนูสั่นไปหมดแล้ว ทำต่อไม่ไหวแล้ว
Should we be trembling and soiling ourselves in fear?เทพเจ้าต้องการเรา ต้องการคำเทิดทูน
♪ I'm trembling now ♪# ในอุรานั้นสั่นไหว #
I mean, they didn't even get to see my sad head tilt with the trembling lower lip.พวกนั้นยังไม่แม้แต่จะต้องเห็นฉันส่ายหัว และปากสั่นเลย
My quadriceps have been trembling like jelly all day.กล้ามเนื้อของฉันเหลวเหมือน เยลลี่ทั้งวัน
Dad, I'm trembling now.พ่อ ตอนนี้ผมสะเทือนใจมากเลยนะครับ
Tell me something-- when she's scared and she's holding you close, and her trembling skin is close to you, her soft lips are touching you here, all over here, and over here... feels good, don't it?เมิร์ล: ไหนบอกฉันมาสิ เวลาที่เธอหวาดกลัว

trembling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战战兢兢[zhàn zhàn jīng jīng, ㄓㄢˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ, 战战兢兢 / 戰戰兢兢] trembling with fear; with fear and trepidation
[lì, ㄌㄧˋ, 栗 / 慄] afraid; trembling
[sǒu, ㄙㄡˇ, 擞 / 擻] shake; trembling
瑟瑟[sè sè, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ, 瑟瑟] trembling; rustling

trembling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling
わなわな[, wanawana] (adv-to,vs) (on-mim) trembling from fear; trembling all over
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear
震え[ふるえ, furue] (n) shivering; trembling
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.)
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
身震い(P);身振い;身ぶるい[みぶるい, miburui] (n,vs) shivering; trembling; shuddering; (P)
震い[ふるい, furui] (n) shaking; ague; trembling; shivering

trembling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครือ[adj.] (khreūa) EN: shaking ; shaky ; trembling ; hoarse ; tremulous FR:
กระงกกระเงิ่น[adj.] (kra-ngokkra) EN: trembling FR:
งันงก[adj.] (ngan-ngok) EN: trembling ; shaking ; quivering ; shivering ; shuddering FR:
หงอ[adj.] (ngø) EN: in fear and trembling ; terrified ; utterly subdued FR:
งก[adj.] (ngok) EN: shaking ; trembling ; tremulous FR: tremblant
สั่นระรัว[adj.] (san rarūa) EN: trembling ; shivering FR:
สั่นริก ๆ = สั่นริกๆ[X] (san rik-rik) EN: vibrating ; shaking ; beating fast ; shivering ; trembling FR:
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly FR:
งัก ๆ = งักๆ ; งั่ก ๆ = งั่กๆ[adv.] (ngak-ngak) EN: tremblingly ; spasmodically FR:

trembling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitterpappel {f} [bot.]trembling poplar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trembling
Back to top