ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrill*, -thrill-

thrill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrill (vi.) ตื่นเต้น See also: หวาดเสียว
thrill (vt.) ทำให้ตื่นเต้น See also: ทำให้หวาดเสียว Syn. excite
thrill (vi.) รู้สึกพอใจ
thrill (vt.) ทำให้พอใจ
thrill (vi.) สั่น
thrill (vt.) ทำให้สั่น
thrill (n.) ประสบการณ์น่าตื่นเต้น See also: ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
thrill (n.) ความรู้สึกตื่นเต้น See also: ความรู้สึกตื่นเต้นน่ากลัว, ความตื่นเต้นขนพองสยองเกล้า Syn. excitement
thrill at (phrv.) ตื่นเต้นดีใจต่อ See also: เร้าใจ
thrill with (phrv.) ทำให้เร้าใจด้วย See also: ทำให้ตื่นเต้นดีใจด้วย
thrill-seeker (n.) คนเจ้าสำราญ See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต Syn. pleasure-lover, sensualist
thriller (n.) เรื่องเขย่าขวัญ
thrilling (adj.) เขย่าขวัญ See also: น่าสยอง Syn. overwhelming, exciting, wondrous Ops. common
English-Thai: HOPE Dictionary
thrill(ธริล) n. สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ. vi.,vt. (ทำให้) ตื่นเต้น,เร้าใจ,เสียวซ่าน,เสียว,เสียวสวาท,ตัวสั่น
thriller(ธริล'เลอะ) n. เรื่องเร้าใจ,เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ผู้ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
thrilling(ธริล'ลิง) adj. ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ทำให้เสียวซ่าน,ทำให้เสียวสวาท,ทำให้สั่น -thrillingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
thrill(n) ความเสียวซ่าน,ความตื่นเต้น,ความซาบซึ้ง
thrilling(adj) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,น่าตื่นเต้น,เนื้อเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thrillการระรัว (รู้สึกด้วยการคลำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrillerเรื่องตื่นเต้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวาด (v.) feel a thrill of fear Syn. กลัว, หวาดกลัว, เสียวไส้
เสียว (v.) feel a thrill of fear Syn. หวาด, กลัว, หวาดกลัว, เสียวไส้
หวาม (v.) thrill See also: be seized with emotion, become sexual excited Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน
น่าหวาดเสียว (adj.) thrilling See also: startling Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น
ระทึกขวัญ (adj.) thrilling See also: exciting, sensational, stirring Syn. ตื่นเต้น
โลดโผน (adj.) thrilling See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring Syn. ผาดโผน
สยิว (v.) feel a sense of thrilling See also: feel a spasm of sexual feeling, be overwhelmed with joy Syn. เสียวซ่าน
หยอน (v.) be thrilling See also: be breathtaking, be hair-raising, be shocking Syn. หวาดเสียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
"Mere alcohol doesn't thrill me at all.♪ เหล้าที่ไหนทำให้คึกเต้นก็หาไม่ ♪
When your kiss can no longer pack a thrill nothin'.# When your kiss can no longer pack a thrill # Nothin'
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต
But it's always a thrill for a mother to hear that sort of excitement in her son's voice.แต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับคนเป็นแม่ ที่ได้ยินลูกชายตัวเองมีความตื่นเต้นแบบนี้... ในน้ำเสียงของเขา
It gave him a thrill to help a youngster crawl off the shit heap.มันทำให้เขามีความตื่นเต้นที่จะช่วยให้เด็กคลานออกกองอึ
Every moment the thrill of excitement--ทุกนาทีนั้นเต็มไปด้วยความระทึก..."
That's ok. Your friend Tae-il always adds thrill to our date.ไม่เป็นไรหรอกครับ แตอิลเพื่อนของเธอ เขาก็ชอบทำลายเดทของเราอยู่แล้วนี่นา
All at the touch of a button. Experience the thrill of the game from the comfort of your home environment.ประสบการณ์ระทึกใจในเกม เกิดขึ้นได้ขณะที่นั่งสบายในบ้านคุณ
Half sick with the thrill of complete wrongness.ปนกับความตื่นเต้นจนอยากอาเจียร ความผิดอย่างสมบูรณ์
But the thrill of the hunt.แต่ความตื่นเต้นจากการตามล่า
Yeah, it's a giant thrill ride that never ends.ใช่ เป็นความสนุกตื่นเต้น ที่ไม่มีวันจบสิ้น

thrill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
惊悚[jīng sǒng, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, 惊悚 / 驚悚] horror (movie); thriller
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Ke4 lai2 dun4, 迈克尔・克莱顿 / 邁克爾・克萊頓] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park
科技惊悚[kē jì jīng sǒng, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, 科技惊悚 / 科技驚悚] techno-thriller (novel); science fiction thriller
科技惊悚小说[kē jì jīng sǒng xiǎo shuō, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 科技惊悚小说 / 科技驚悚小說] techno-thriller novel; science fiction thriller
惊险[jīng xiǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ, 惊险 / 驚險] thrilling; a thriller

thrill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
張り合いのない[はりあいのない, hariainonai] (exp,adj-i) discouraging; disappointing; lacking in thrill
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant
絶叫マシン;絶叫マシーン[ぜっきょうマシン(絶叫マシン);ぜっきょうマシーン(絶叫マシーン), zekkyou mashin ( zekkyou mashin ); zekkyou mashi-n ( zekkyou mashi-n )] (n) rollercoaster; fair ride; thrill ride
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P)
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P)
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
息を呑むよう;息を飲むよう[いきをのむよう, ikiwonomuyou] (exp,adj-na) breathtaking; thrilling
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled
醍醐味[だいごみ, daigomi] (n) (1) the real pleasure (of something); the real thrill; the true charm; (2) (See 醍醐) flavour of ghee; delicious taste; (3) {Buddh} Buddha's gracious teachings

thrill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุททกาปีติ[n.] (khutthakapī) EN: slight sense of interest ; lesser thrill FR:
เสียว[v.] (sīo) EN: feel a thrill of fear FR:
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
จุใจ[adj.] (jujai) EN: satisfied ; pleased ; glad ; thrilled FR: comblé ; aux anges
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwa) EN: horrible ; horrifying ; thrilling ; grisly FR: effrayant
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused ; lust FR: éprouver du désir ; être excité
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ลุ้นระทึก[X] (lun ratheuk) EN: thriller FR:
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
น่าหวาดเสียว[adj.] (nā wātsīo) EN: thrilling ; frightful FR: effroyable
ปลาบ[adj.] (plāp) EN: thrilling FR: lancinant
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ระทึกขวัญ[adj.] (ratheuk khw) EN: shocking ; thrilling FR:
ระทึกทั้งคัน[adj.] (ratheuk tha) EN: thrilling FR:
เรื่องเขย่าขวัญ[n.] (reūang khay) EN: thriller FR: thriller [m] (anglic.)
สยิว[adj.] (sayiu) EN: thrilling ; electrifying ; hair-raising FR:
ตื่นตาตื่นใจ[adj.] (teūntāteūnj) EN: impressed ; excited ; thrilled ; aroused FR:

thrill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed
Kriminalkomödie {f}comedy thriller
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film
Entsetzensschauder {m}thrill of horror; frisson of horror
Thriller {m}; spannender File; spannendes Buchthriller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrill
Back to top