ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rhythm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rhythm, -rhythm-

*rhythm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
biorhythm (n.) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
eurhythmic (adj.) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม Syn. eurythmic
eurhythmical (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmical
eurhythmical (adj.) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม Syn. eurythmical
eurhythmics (n.) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmics
rhythm (n.) จังหวะดนตรี Syn. cadence, lilt
rhythm (n.) จังหวะสัมผัสในกวี Syn. accent
rhythm (n.) จังหวะ See also: การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ Syn. cycle, tempo
rhythm (n.) ความสอดคล้อง
rhythm (n.) ลีลา
rhythm method (n.) การคุมกำเนิดแบบงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีไข่ตกในสตรี
rhythmic (adj.) เป็นจังหวะ See also: เป็นจังหวะจะโคน Syn. cadent, metrical, periodic
rhythmic gymnastics (n.) กีฬายิมนาสติกลีลา
rhythmically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
arhythmia(อะริธ'เมีย) n. = arrhythmia -arhythmic (al) adj.
arrhythmia(อะริธ'เมีย) n. ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ภาวะไม่ได้จังหวะ., Syn. arrhythmia, arythmia, arythmia -arrhythmia (al)
eurhythmic(ยูริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะดี,ซึ่งได้สัดส่วน., Syn. eurythmic,eurhythmical
rhythm(ริธ'ธึม) n. จังหวะ,เสียงสัมผัส
rhythmic(ริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,มีเสียงสัมผัส,มีลีลา, See also: rhythmics n.
rhythmical(ริธ'มิเคิล) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,เป็นท่วงทำนองที่ต่อเนื่องกัน, Syn. periodic
English-Thai: Nontri Dictionary
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
rhythm(n) จังหวะชีวิต,จังหวะ,ลีลา,เสียงสัมผัส
rhythmic(adj) มีลีลา,เป็นจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
rhythmical(adj) เป็นท่วงทำนอง,เป็นจังหวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biorhythmจังหวะชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circadian rhythmจังหวะรอบวัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythm methodวิธีรอจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmical-เป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Metrics and rhythmicsการสัมผัสและจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Rhythmจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Rhythmic gymnasticsยิมนาสติกส์ลีลา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
R&B (n.) คำย่อของ Rhythm and Blues
กรับ (n.) wooden rhythm clappers
ตีกรับ (v.) beat a Thai wooden rhythm instrument
กระต่ายเต้น (n.) rhythm of old Thai classical
กระบวนเพลง (n.) music rhythm
กิจกรรมเข้าจังหวะ (n.) rhythmic activities
จังหวะ (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements Syn. จังหวะจะโคน
จังหวะจะโคน (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements
จังหวะลีลา (n.) rhythmics See also: rhythm Syn. จังหวะ
จังหวะเพลง (n.) rhythm See also: cadence Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ
ตะขาบ (n.) rhythmic instrument Syn. เครื่องตีบอกจังหวะ
ตามจังหวะ (adv.) rhythmically
ทำนอง (n.) rhythm See also: cadence Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, จังหวะเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ
ทำนองเสนาะ (n.) rhythm of prose
มีลีลา (adv.) rhythmically Syn. มีสัมผัส, คล้องจอง
มีสัมผัส (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, คล้องจอง
เข้าจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. ตามจังหวะ
เครื่องตีบอกจังหวะ (n.) rhythmic instrument
เป็นจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, มีสัมผัส, คล้องจอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ
Work with the rhythm of music.ทำงานไปพร้อมจังหวะของดนตรี
No thanks, I'm rhythm guitar and mouth organ.ไม่ขอบคุณฉันกีตาร์และออร์แกน ปาก
Fascinating Rhythm, do you read me? Come in, Hooper. What do you see?ฟาสชิเนติ้ง ริทึ่ม ได้ยินมั้ย ว่ามา ฮูเปอร์เห็นอะไรบ้าง
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง
I've been working with the staff kids... on a cross between a Cuban rhythm and soul dancing.ผมปรึกษากับพวกเพื่อน ๆ พนักงานแล้ว... เราจะเต้นจังหวะคิวบา กับ โซลแดนซ์
Feel the rhythm, feel the rhyme, get on up, it's bobsled time!สัมผัสจังหวะ สัมผัสบทกวี ถึงเวลาบ๊อบสเลดแล้ว!
Feel the rhythm, feel the rhyme, get on up, it's bobsled time.สัมผัสจังหวะ สัมผัสบทกวี ถึงเวลาบ๊อบสเลดแล้ว!
Seven hundred little records all rock, rhythm and jazzเจ็ดร้อยบันทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเพลงร็อคจังหวะและดนตรีแจ๊ส
[ Loud, Rhythmic Grunting Continues ][ดังลีลาคำรามอย่างต่อเนื่อง]

*rhythm* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, 韵律 / 韻律] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse)
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
节奏[jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, 节奏 / 節奏] rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat
艺术体操[yì shù tǐ cāo, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, 艺术体操 / 藝術體操] rhythmic gymnastics
鼓点[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, 鼓点 / 鼓點] drum beat; rhythm
鼓点子[gǔ diǎn zi, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 鼓点子 / 鼓點子] drum beat; rhythm
旋律[xuán lǜ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄩˋ, 旋律] melody; rhythm

*rhythm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフロキューバンリズム[, afurokyu-banrizumu] (n) Afro-Cuban rhythm
サーカディアンリズム[, sa-kadeianrizumu] (n) circadian rhythm
バイオリズム[, baiorizumu] (n) biorhythm
ピルジカイニド塩酸[ピルジカイニドえんさん, pirujikainido ensan] (n) pilsicainide hydrochloride (anti-arrhythmic drug)
リズミックソウル[, rizumikkusouru] (n) rhythmic soul
リトミック[, ritomikku] (n,adj-no) eurhythmics (fre
不整脈[ふせいみゃく, fuseimyaku] (n) irregular pulse; arrhythmia; (P)
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
囃子詞;囃子言葉[はやしことば, hayashikotoba] (n) meaningless words in a song for rhythm; words or utterances added to modulate the cadence of a song
大乗り;大ノリ[おおのり(大乗り);おおノリ(大ノリ), oonori ( dai nori ); oo nori ( dai nori )] (n,adv) (1) excitedly; (2) type of rhythm for noh songs
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics
期外収縮性不整脈[きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく, kigaishuushukuseifuseimyaku] (n) extrasystolic arrhythmia
概日リズム[がいじつリズム, gaijitsu rizumu] (n) circadian rhythm
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P)
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P)
音律[おんりつ, onritsu] (n) metre; rhythm; musical temperament
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony
韻律[いんりつ, inritsu] (n,adj-no) {ling} rhythm; metre (poet); (P)

*rhythm* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาปาณะ[n.] (ānāpāna) EN: breath rhythm ; breathing in and out FR:
เฉิบ ; เฉิบ ๆ = เฉิบๆ[adj.] (choēp ; cho) EN: rhythmical FR:
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จังหวะดนตรี[n. exp.] (jangwa dont) EN: rhythm of the music FR: rythme de la musique [m]
จังหวะจะโคน[n.] (jangwajakhō) EN: rhythm ; tempo FR:
จังหวะลีลา[n.] (jangwa lilā) EN: rhythmics ; rhythm FR:
จังหวะเพลง[n. exp.] (jangwa phlē) EN: rhythm of a song FR: rythme d'une chanson [m]
จังหวะวอลทซ์[n. exp.] (jangwa wøn) EN: waltz rhythm FR:
เครื่องตีบอกจังหวะ[n. exp.] (khreūang tī) EN: rhythmic instrument FR:
กิจกรรมเข้าจังหวะ[n. exp.] (kitjakam kh) EN: rhythmic activities FR:
กลอนสด[n.] (klønsot) EN: extemporaneous rhythm FR: vers libres [mpl]
กรับ[n.] (krap) EN: wooden rhythm clappers ; claves ; Thai castanets FR:
กระต่ายเต้น[n.] (kratāiten) EN: [rhythm of old Thai classical] FR:
ลัย[n.] (lai) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
ลัย-[pref.] (laiya-) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
ลำนำ[n.] (lamnam) EN: song ; rhythm FR: chanson [f]
ลีลา[n.] (līlā) EN: grace ; cadence ; rhythm FR:
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: rhythmically FR:
สาระพา ; สาระพาเฮโล[n.] (sāraphā ; s) EN: rhythmic chant of workers FR:
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument FR:
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองเสนาะ[n. prop.] (thamnøng sa) EN: rhythm of prose ; tonal recitation FR:
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sī) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm FR:
ตีกรับ[v. exp.] (tī krap) EN: beat a Thai wooden rhythm instrument FR:
เยิบ[adv.] (yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:
เยิบ ๆ = เยิบๆ[adv.] (yoēp-yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:

*rhythm* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Rap {m}; rhythmischer Sprechgesang [mus.]rap
Rhythmus {m} | Rhythmen
rhythmisch {adj}rhythmical; rhythmic
Tachyarrhythmie {f}; Herzrhythmusstörung
Rhythmik {f}rhythm
Lebensrhythmus {m}rhythm of life
rhythmisch {adv}rhythmically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rhythm*
Back to top