ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

update

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *update*, -update-

update ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
update (vt.) ทำให้ทันสมัย Syn. modernize
update (n.) ข้อมูลทันสมัย See also: ข้อมูลใหม่ๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
update(อัพเดท',อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
updateปรับให้เป็นปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เพื่อให่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้อยู่ให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน
I'll be in the comm getting an update from backhoe.ผมจะไปห้องสื่อสาร เช็คข้อมูลกับภาคพื้น
D.C. cops found the body in his caron a street in Georgetown. Ducky and Abby will update you.เป็นชนิดพิษร้ายแรงจากออสเตรเลีย พิษจะแล่นเข้าระบบประสาท ทำลายระบบโลหิต
Why don't they update this thing?ทำไมไม่รู้จักเปลี่ยนมั่งวะ?
Stay on the ship. We'll update you at the top of every hour.คูณอยู่บนเรือ เราจะรายงานคุณทุกต้นชั่วโมง
We need to update her on all that.พวกเราก็เลยต้องจะมาบอกเธอค่ะ
I swear, man,you got to update your cassette-tape collection.โอ้ย ดีน นายต้องอัฟเดท คอเล็กชั่นเทปของนายหน่อย
Secretary Yoon, you stay here to update me on the matter.เลขายูน คุณอยู่ที่นี่คอยอัพเดทข้อมูลให้ผม
I want an update on deployment of HRT. Hi. Mr. Buchanan, I assume they told you I was coming.ผมอยากได้ความคืบหน้าการเคลื่อนผลของทีมช่วยตัวประกัน คุณบิวแคแนน คงมีคนบอกคุณแล้วว่าผมจะมา
This morning, authorities in Illinois issued an update on the escaped convicts known until now as the Fox River Eight.รายงานข่าวเช้าวันนี้ ทางการในอิลลินอยส์ แจ้งเกี่ยวกับการหลบหนีของนักโทษ ที่เรียกว่า ฟอกซ์ ริเวอร์ แปด
I'll give you an update for things that happened while you were resting.ฉันจะอัพเดทข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างที่เธอนอนพักอยู่นี่นะ

update ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最后更新[zuì hòu gēng xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, 最后更新 / 最後更新] latest update; most recent update

update ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップデート;アップデイト[, appude-to ; appudeito] (n) update
更新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history
更新暦[こうしんれき, koushinreki] (n) {comp} (See 更新履歴) change log; record of updates; update history; what's new
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] (n) {comp} display update state
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] (n) {comp} deferred update
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P)
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw)
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P)
最終更新[さいしゅうこうしん, saishuukoushin] (exp) last-update(d)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
更新[へんしん, henshin] update
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update

update ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัพเดท = อัพเดต[v.] (apdēt) EN: update FR: mettre à jour
การอัพเดท[n.] (kān apdēt) EN: update FR: mise à jour [f]
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ทำให้ทันสมัย[v. exp.] (thamhai tha) EN: update FR: actualiser ; mettre à jour

update ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attributaktualisierung {f}attribute update
Lagebericht {m}update

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า update
Back to top