ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decorations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decorations*, -decorations-

decorations ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decorations (n.) เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น Syn. emblems
decorations (n.) สายรุ้งประดับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งประดับ (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง
เครื่องตกแต่ง (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ
เครื่องประดับ (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ
เครื่องประดับ (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment Syn. เครื่องเพชรพลอย
เครื่องเพชรพลอย (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment
เหรียญตรา (n.) decorations See also: medal
เครื่องสด (n.) decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks

decorations ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
饰物[shì wù, ㄕˋ ˋ, 饰物 / 飾物] decorations; jewelry

decorations ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
御飾り;お飾り[おかざり, okazari] (n) decorations; offerings; mere window dressing
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer

decorations ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของตกแต่งบ้าน[n. exp.] (khøng tokta) EN: home decorations FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องสด[n.] (khreūangsot) EN: decorations of fresh flowers FR:
เครื่องตกแต่ง[n. exp.] (khreūang to) EN: decorations FR: ornement [m]
เครื่องหยวก[n.] (khreūangyūa) EN: decorations of fresh flowers FR:
ลายประดับปูนปั้น[n. exp.] (lāi pradap ) EN: stucco decorations FR:
ประดับยศ[v. exp.] (pradap yot) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals FR:
ติดยศ[v. exp.] (tit yot) EN: wear insignia of rang ; pin decorations ; pin medals FR:

decorations ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decorations
Back to top