ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pup*, -pup-

pup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pup (n.) ลูกสุนัข Syn. puppy, whelp
pup (vi.) คลอดลูกสุนัข
pupa (n.) ดักแด้ Syn. cocoon, chrysalis
pupate (vi.) กลายเป็นดักแด้
pupet (n.) หุ่นจำลอง See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง Syn. stooge
pupil (n.) นักเรียน See also: เด็กนักเรียน Syn. student, schoolchild
pupil (n.) ลูกตาดำ
pupilage (n.) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillage (n.) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillary (adj.) เกี่ยวกับนักเรียน
puppet (n.) คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น See also: หุ่นเชิด
puppet (n.) หุ่นกระบอก
puppeteer (n.) คนเชิดหุ่นกระบอก
puppetry (n.) ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก Syn. mummery
puppy (n.) ลูกสุนัข See also: ลูกหมา Syn. pup, whelp
puppy (n.) เด็กหนุ่มอ่อนหัด
puppy love (n.) ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง
English-Thai: HOPE Dictionary
pup(พัพ) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส vi. คลอดลูกสุนัขหรือลูกสัตว์
pupa(พิว'พะ) n. ดักแด้ pl. pupae,pupas
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก
puppy(พัพ'พี) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส, See also: puppyhood n. puppydom n. puppyish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
pup(n) ลูกสุนัข
pupa(n) ดักแด้
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
puppy(n) ลูกสุนัข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pupilนักเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillary-รูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Puppet makingการทำหุ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาดำ (n.) pupil See also: iris, black square pattern, black check
นร. (n.) pupil See also: student Syn. นักเรียน
รูม่านตา (n.) pupil
เด็กนักเรียน (n.) pupil See also: student Syn. นักเรียน
เด็กประถม (n.) pupil See also: children at primary school, young boy Syn. นักเรียนประถม
ตัวเชิด (n.) puppet See also: front man, staw-man, dummy Syn. หุ่นเชิด
ตัวเชิด (n.) puppet See also: front man, staw-man, dummy Syn. หุ่นเชิด
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
หุ่น (n.) puppet See also: replica Syn. หุ่นจำลอง, รูปปั้น
หุ่นกระบอก (n.) puppet See also: marionette, Punch-and-Judy show
หุ่นเชิด (n.) puppet See also: marionette
รัฐบาลหุ่น (n.) puppet government
รักแรก (n.) puppy love See also: first love Syn. รักแรกพบ
รักแรกพบ (n.) puppy love See also: first love
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
นักเรียนชั้นประถม (n.) elementary pupil
นักเรียนประถม (n.) elementary pupil Syn. นักเรียนชั้นประถม
พิธีครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
We get them when they're puppiesเราได้พวกมันมาตอนยังเป็นลูกสุนัขอยู่
We have a lot of puppiesเรามีลูกสุนัขจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lennie, you can't take that pup out of here.เลนนี่ นายยังเอาลูกหมาไปไม่ได้นะ
I told you not to bring that pup in here.ฉันบอกนายแล้ว ว่าอย่าเอาลูกหมาเข้ามาในนี้
But I bet that pup will like it there.ฉันว่าลูกหมาต้องชอบที่นั่นแน่ ๆ
Maybe if you took this pup and you throwed him away, then George would never know and I'd get to tend them rabbits with no trouble.บางทีถ้าเธอเอาลูกหมาตัวนี้ไป เธอโยนมันทิ้ง จอร์จก็จะไม่มีทางรู้ และฉันก็จะเลี้ยง พวกกระต่ายได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร
But the herder, he's gonna pitch a pup tent on the Q.T. with the sheep, and he's gonna sleep there.แต่คนที่จะต้อนฝูงแกะ จะต้องเอาเต้นท์สนามไปกางคอยเฝ้าแกะ และก็นอนกับแกะที่นั่นเลย
Goddam pup tent smells like cat piss or worse.ไอ้เต้นท์สนามนั่นก็กลิ่นอย่างกับเยี่ยวแมว
And next to him is the pup of the bunch. That's Max.ข้างๆนี่ เด็กสุดในกลุ่ม แม็กซ์
A pup tent to hide your stretch marks.เต็นท์บ้านหมาเพื่อซ่อนรอยยืดของคุณ
I think it's time I give those little troublemakers a pup talk.ฉันว่า ถึงเวลาไปสนทนา กับเจ้าเด็กแสบพวกนั้นแล้ว
Your pup was chasing my kitten again.ลูกคุณมาวิ่งไล่ ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว
You pup was chasing my kitten again.ลูกคุณวิ่งไล่ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว
What kind of pup you have?คุณมีลูกหมาพันธุ์อะไรหรือ?

pup ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
[yǒng, ㄩㄥˇ, 蛹] chrysalis; pupa
布袋戏[bù dài xì, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧˋ, 布袋戏 / 布袋戲] glove puppetry
傀儡政权[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 傀儡政权 / 傀儡政權] puppet state
戴胜[dài shèng, ㄉㄞˋ ㄕㄥˋ, 戴胜 / 戴勝] hoopoe (Upupa epops)
[lěi, ㄌㄟˇ, 儡] injure; puppet
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, 伪军 / 偽軍] puppet army
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, 傀] puppet
小狗[xiǎo gǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄡˇ, 小狗] pup; puppy
早恋[zǎo liàn, ㄗㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 早恋 / 早戀] puppy love
木偶[mù ǒu, ㄇㄨˋ ㄡˇ, 木偶] puppet
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, 桐人] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb
桐木偶[tóng mù ǒu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ ㄡˇ, 桐木偶] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb
[pī, ㄆㄧ, 狉] puppy badger
[móu, ㄇㄡˊ, 眸] pupil of the eye
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 蜕 / 蛻] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, 蜕皮 / 蛻皮] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
[zhèn, ㄓㄣˋ, 眹] pupil
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 瞳] pupil of the eye
瞳孔[tóng kǒng, ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄥˇ, 瞳孔] pupil (of eye)
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master

pup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
クレープペーパー[, kure-pupe-pa-] (n) crape paper
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus)
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei
ソックパペット[, sokkupapetto] (n) sock puppet
デスクトップPC[デスクトップピーシー, desukutoppupi-shi-] (n) {comp} desktop PC
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer
デスクトップパターン[, desukutoppupata-n] (n) {comp} desktop pattern
デスクトップパブリッシング[, desukutoppupaburisshingu] (n) {comp} desktop publishing
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program
フラップポケット[, furappupoketto] (n) flap pocket
ラップトップPC[ラップトップピーシー, rapputoppupi-shi-] (n) {comp} laptop PC
ワインドアップポジション[, waindoappupojishon] (n) windup position
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] (n) junior high school student; middle school pupil; (P)
人形を使う;人形を遣う[にんぎょうをつかう, ningyouwotsukau] (exp,v5u) to manipulate puppets; to pull wires
人形使い;人形遣い[にんぎょうつかい;にんぎょうづかい, ningyoutsukai ; ningyoudukai] (n) (See 使い・つかい・4) puppet operator; puppet manipulator; puppeteer
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
傀儡師[かいらいし, kairaishi] (n) puppet player; wirepuller
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice)
内弟子[うちでし, uchideshi] (n) private pupil; apprentice
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
園児[えんじ, enji] (n) kindergarten pupil; kindergartener; (P)
小中学生[しょうちゅうがくせい, shouchuugakusei] (n) elementary and middle school pupils; (P)
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (n) (See 浄瑠璃) performance or narrative based on the story of the Forty-seven Ronin (esp. the Kanadehon Chushingura, an epic puppet play first performed in 1748)
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet
戴勝[やつがしら, yatsugashira] (n) (uk) hoopoe (species of Eurasian bird, Upupa epops)
指人形[ゆびにんぎょう, yubiningyou] (n) hand puppet; glove puppet
操り人形;操人形[あやつりにんぎょう, ayatsuriningyou] (n) puppet; marionette
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
散大[さんだい, sandai] (n,vs) dilation (of the pupil)
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil
水機関;水絡繰り;水絡繰(io)[みずからくり, mizukarakuri] (n) puppet powered by (falling) water; water-powered contrivance; show using such a device (in Edo-period Osaka)
満州国[まんしゅうこく, manshuukoku] (n) Manchukuo (Manchurian prewar Japanese puppet state)
犬ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp
猿猴[えんこう, enkou] (n) (1) monkey (esp. a gibbon); (2) (See 人形浄瑠璃・1) hand of the puppeteer (puppet theatre); (3) (sl) menstrual period; (4) (See 河童・1) kappa
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P)
瞳孔拡張[どうこうかくちょう, doukoukakuchou] (n) (See 瞳孔散大) pupil dilation
瞳孔散大[どうこうさんだい, doukousandai] (n) dilation of the pupil; mydriasis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP)
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program
ポップアップメニュー[ぽっぷあっぷめにゅー, poppuappumenyu-] popup menu

pup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกหมา[n. exp.] (lūk mā) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]
ลูกสุนัข[n.] (lūk sunak) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]
เชิดหุ่น[v.] (choēthun) EN: operate a puppet ; operate a marionette FR:
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures ; manipulate a shadow puppet ; perform a shadow play FR:
เชิดเพลงรำ[v. exp.] (choēt phlēn) EN: perform the puppet FR:
แดกแด้ ; แด็กแด้[n.] (daēkdaē ; d) EN: chrysalis ; pupa FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm ; pupa ; pupae [pl] FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae FR:
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae FR:
ดาวปุพพภัททะ[n. exp.] (dāo Pupphap) EN: [name of a constellation] FR:
เด็กนักเรียน[n. exp.] (dek nakrīen) EN: pupil ; student FR: écolier [m] ; écolière [f]
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: puppet ; marionette FR: marionnette [f]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
หุ่นกระบอก[n.] (hunkrabøk) EN: puppet ; puppet show FR: marionnette [f] ; guignol [m]
หุ่นเล็ก[n. exp.] (hun lek) EN: little puppets FR:
หุ่นหลวง[n. prop.] (Hun Lūang) EN: Royal Marionettes ; Royal Puppets FR:
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet FR: marionnette [f]
กะราง[n.] (karāng) EN: Sylviidae ; Upupidae FR:
กะรางหัวขวาน[n.] (karānghūakh) EN: Upupa epops FR: Upupa epops
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak h) EN: puppeteer FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
คนเชิดหุ่น[n. exp.] (khon choēth) EN: puppeteer FR: marionnettiste [m]
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:
ควบคุมดูแลนักเรียน[v. exp.] (khūapkhum d) EN: supervise pupils FR: surveiller les élèves
กลุ่มดาวท้ายเรือ[n. prop.] (klum dāo Th) EN: Puppis FR: constellation de la Poupe [f] ; La Poupe
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice FR: écolier [m]
ลูกตาดำ[n.] (lūk tā dam) EN: pupil FR: pupille [f]
นักเรียน[n.] (nakrīen) EN: pupil ; schoolboy ; schoolgirl ; learner FR: écolier [m] ; écolière [f] ; lycéen [m] ; lycéenne [f] ; étudiant [m] ; étudiante [f] ; élève [m, f]
นักเรียนประถม[n. exp.] (nakrīen pra) EN: elementary pupil FR: écolier [m] ; écolière [f]
ประถมศึกษา[n. exp.] (nakrīen pra) EN: elementary pupil FR:
หนัง[n.] (nang) EN: shadow puppet ; shadow play puppet ; shadow puppet theatre ; shadow play FR: théâtre d'ombres [m]
หนังตะลุง[n.] (nangtalung) EN: shadow play ; Thai shadow puppet ; shadow puppetry FR: théâtre d'ombres [m]
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng ) EN: Upupidae FR:
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng ) EN: Common Hoopoe ; Hoopoe ; Upupa epops FR: Huppe fasciée [f] ; Huppe puput [f] ; Putput [m] ; Coq des champs [m] ; Huppe ordinaire [f] ; Upupa epops
นร.[n.] (nørø) EN: pupil ; student FR:
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: control panel ; console FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
ปุบ[adv.] (pup) EN: in a flash ; instantaneously ; suddenly FR: instantanément
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:

pup ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anisokorie {f}; ungleiche Weite der Pupillen [med.]anisocoria
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Insektenpuppe {f} | Insektenpuppen
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy
Marionettenregierung {f}puppet government
Marionettentheater {n}puppet theatre; puppet theater [Am.]; puppet play
Marionettentheater {n}puppetry
Püppchen {n} | Püppchen
Primus {m}top pupil
Pupille {f} [anat.]pupil
Puppe {f} | Puppen
Puppenspieler {m}; Puppenspielerin
Jugendliebe {f}puppy love; early love
Wachspuppe {f} | Wachspuppen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pup
Back to top