ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pup*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pup, -pup-

*pup* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glove puppet (n.) หุ่นเชิดด้วยมือ Syn. hand puppet
hand puppet (n.) หุ่นเชิดด้วยมือ
pup (n.) ลูกสุนัข Syn. puppy, whelp
pup (vi.) คลอดลูกสุนัข
pupa (n.) ดักแด้ Syn. cocoon, chrysalis
pupate (vi.) กลายเป็นดักแด้
pupet (n.) หุ่นจำลอง See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง Syn. stooge
pupil (n.) นักเรียน See also: เด็กนักเรียน Syn. student, schoolchild
pupil (n.) ลูกตาดำ
pupilage (n.) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillage (n.) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillary (adj.) เกี่ยวกับนักเรียน
puppet (n.) คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น See also: หุ่นเชิด
puppet (n.) หุ่นกระบอก
puppeteer (n.) คนเชิดหุ่นกระบอก
puppetry (n.) ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก Syn. mummery
puppy (n.) ลูกสุนัข See also: ลูกหมา Syn. pup, whelp
puppy (n.) เด็กหนุ่มอ่อนหัด
puppy love (n.) ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง
sell someone a pup (idm.) ขายของไม่ดีให้
English-Thai: HOPE Dictionary
pup(พัพ) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส vi. คลอดลูกสุนัขหรือลูกสัตว์
pupa(พิว'พะ) n. ดักแด้ pl. pupae,pupas
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก
puppy(พัพ'พี) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส, See also: puppyhood n. puppydom n. puppyish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
pup(n) ลูกสุนัข
pupa(n) ดักแด้
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
puppy(n) ลูกสุนัข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
keyhole pupilรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marionette; puppetหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pinhole pupilรูม่านตาเท่ารูเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupilนักเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupillary-รูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Puppet makingการทำหุ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู
ตัวเชิด (n.) puppet See also: front man, staw-man, dummy Syn. หุ่นเชิด
ตัวเชิด (n.) puppet See also: front man, staw-man, dummy Syn. หุ่นเชิด
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
ตาดำ (n.) pupil See also: iris, black square pattern, black check
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
นร. (n.) pupil See also: student Syn. นักเรียน
นักเรียนชั้นประถม (n.) elementary pupil
นักเรียนประถม (n.) elementary pupil Syn. นักเรียนชั้นประถม
พิธีครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
รักแรก (n.) puppy love See also: first love Syn. รักแรกพบ
รักแรกพบ (n.) puppy love See also: first love
รัฐบาลหุ่น (n.) puppet government
รูม่านตา (n.) pupil
หนัง (n.) shadow puppet See also: shadow puppet theatre Syn. หนังตะลุง
หุ่น (n.) puppet See also: replica Syn. หุ่นจำลอง, รูปปั้น
หุ่นกระบอก (n.) puppet See also: marionette, Punch-and-Judy show
หุ่นเชิด (n.) puppet See also: marionette
เชิดหุ่น (v.) perform the puppet See also: manipulate Syn. เชิดเพลงรำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
We get them when they're puppiesเราได้พวกมันมาตอนยังเป็นลูกสุนัขอยู่
We have a lot of puppiesเรามีลูกสุนัขจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Little puppet made of pine, wake.หุ่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำจากไม้ สน ปลุก
A live puppet without strings.หุ่นมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง สตริง
They make spoons, puppets to be hidden away.พวกเขาก็ยังทำช้อน และตุ๊กตาสาปแช่ง
That puppet you keep in the Government House?{\cHFFFFFF}หุ่นที่คุณให้ ในทำเนียบรัฐบาล?
I'm not your pupil anymore!ฉันไม่ได้นักเรียนของคุณอีกต่อไป!
You said that you're not my pupil anymore, and you're right.{\cHFFFFFF}You said that you're not my pupil anymore, {\cHFFFFFF}and you're right.
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป.
And how much the pupils know.และนักเรียนรู้เท่าใด
My grandson, your pupil is your witness.หลานชายของฉันลูกศิษ- ย์ของคุณเป็นพยานของคุณ
A real school, not "The Barrel", real pupils and a real teacher.โรงเรียนจริงไม่ใช่ "The Barrel" นักเรียนจริงและครูที่แท้จริง
I noticed, as did my uncle, who remarked on it... that Clayton's become attached to you, in a somewhat puppy-ish sort of way.ฉันสังเกตเห็นเช่นเดียวกับลุง ของฉันที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับมัน ... ที่กลายเป็นเคลย์ตันที่แนบมากับคุณใน การจัดเรียงค่อนข้างลูกสุนัข-ish ของทาง
Or a puppy dog's tailหรือหางของเจ้าลูกสุนัข

*pup* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
傀儡政权[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 傀儡政权 / 傀儡政權] puppet state
戴胜[dài shèng, ㄉㄞˋ ㄕㄥˋ, 戴胜 / 戴勝] hoopoe (Upupa epops)
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, 伪军 / 偽軍] puppet army
小狗[xiǎo gǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄡˇ, 小狗] pup; puppy
早恋[zǎo liàn, ㄗㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 早恋 / 早戀] puppy love
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, 桐人] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb
桐木偶[tóng mù ǒu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ ㄡˇ, 桐木偶] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb
[pī, ㄆㄧ, 狉] puppy badger
[móu, ㄇㄡˊ, 眸] pupil of the eye
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 蜕 / 蛻] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, 蜕皮 / 蛻皮] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 瞳] pupil of the eye
瞳孔[tóng kǒng, ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄥˇ, 瞳孔] pupil (of eye)
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
[yǒng, ㄩㄥˇ, 蛹] chrysalis; pupa
布袋戏[bù dài xì, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧˋ, 布袋戏 / 布袋戲] glove puppetry
[lěi, ㄌㄟˇ, 儡] injure; puppet
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, 傀] puppet
木偶[mù ǒu, ㄇㄨˋ ㄡˇ, 木偶] puppet
[zhèn, ㄓㄣˋ, 眹] pupil

*pup* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
クレープペーパー[, kure-pupe-pa-] (n) crape paper
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus)
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei
ソックパペット[, sokkupapetto] (n) sock puppet
デスクトップPC[デスクトップピーシー, desukutoppupi-shi-] (n) {comp} desktop PC
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer
デスクトップパターン[, desukutoppupata-n] (n) {comp} desktop pattern
デスクトップパブリッシング[, desukutoppupaburisshingu] (n) {comp} desktop publishing
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program
フラップポケット[, furappupoketto] (n) flap pocket
ラップトップPC[ラップトップピーシー, rapputoppupi-shi-] (n) {comp} laptop PC
ワインドアップポジション[, waindoappupojishon] (n) windup position
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] (n) junior high school student; middle school pupil; (P)
人形を使う;人形を遣う[にんぎょうをつかう, ningyouwotsukau] (exp,v5u) to manipulate puppets; to pull wires
人形使い;人形遣い[にんぎょうつかい;にんぎょうづかい, ningyoutsukai ; ningyoudukai] (n) (See 使い・つかい・4) puppet operator; puppet manipulator; puppeteer
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
傀儡師[かいらいし, kairaishi] (n) puppet player; wirepuller
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice)
内弟子[うちでし, uchideshi] (n) private pupil; apprentice
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
園児[えんじ, enji] (n) kindergarten pupil; kindergartener; (P)
小中学生[しょうちゅうがくせい, shouchuugakusei] (n) elementary and middle school pupils; (P)
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (n) (See 浄瑠璃) performance or narrative based on the story of the Forty-seven Ronin (esp. the Kanadehon Chushingura, an epic puppet play first performed in 1748)
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet
戴勝[やつがしら, yatsugashira] (n) (uk) hoopoe (species of Eurasian bird, Upupa epops)
指人形[ゆびにんぎょう, yubiningyou] (n) hand puppet; glove puppet
操り人形;操人形[あやつりにんぎょう, ayatsuriningyou] (n) puppet; marionette
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
散大[さんだい, sandai] (n,vs) dilation (of the pupil)
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil
水機関;水絡繰り;水絡繰(io)[みずからくり, mizukarakuri] (n) puppet powered by (falling) water; water-powered contrivance; show using such a device (in Edo-period Osaka)
満州国[まんしゅうこく, manshuukoku] (n) Manchukuo (Manchurian prewar Japanese puppet state)
犬ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp
猿猴[えんこう, enkou] (n) (1) monkey (esp. a gibbon); (2) (See 人形浄瑠璃・1) hand of the puppeteer (puppet theatre); (3) (sl) menstrual period; (4) (See 河童・1) kappa
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P)
瞳孔拡張[どうこうかくちょう, doukoukakuchou] (n) (See 瞳孔散大) pupil dilation
瞳孔散大[どうこうさんだい, doukousandai] (n) dilation of the pupil; mydriasis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP)
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program
ポップアップメニュー[ぽっぷあっぷめにゅー, poppuappumenyu-] popup menu

*pup* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหุ่น[v.] (choēthun) EN: operate a puppet ; operate a marionette FR:
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures ; manipulate a shadow puppet ; perform a shadow play FR:
เชิดเพลงรำ[v. exp.] (choēt phlēn) EN: perform the puppet FR:
แดกแด้ ; แด็กแด้[n.] (daēkdaē ; d) EN: chrysalis ; pupa FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm ; pupa ; pupae [pl] FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae FR:
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae FR:
ดาวปุพพภัททะ[n. exp.] (dāo Pupphap) EN: [name of a constellation] FR:
เด็กนักเรียน[n. exp.] (dek nakrīen) EN: pupil ; student FR: écolier [m] ; écolière [f]
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: puppet ; marionette FR: marionnette [f]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
หุ่นกระบอก[n.] (hunkrabøk) EN: puppet ; puppet show FR: marionnette [f] ; guignol [m]
หุ่นเล็ก[n. exp.] (hun lek) EN: little puppets FR:
หุ่นหลวง[n. prop.] (Hun Lūang) EN: Royal Marionettes ; Royal Puppets FR:
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet FR: marionnette [f]
กะราง[n.] (karāng) EN: Sylviidae ; Upupidae FR:
กะรางหัวขวาน[n.] (karānghūakh) EN: Upupa epops FR: Upupa epops
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak h) EN: puppeteer FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
คนเชิดหุ่น[n. exp.] (khon choēth) EN: puppeteer FR: marionnettiste [m]
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:
ควบคุมดูแลนักเรียน[v. exp.] (khūapkhum d) EN: supervise pupils FR: surveiller les élèves
กลุ่มดาวท้ายเรือ[n. prop.] (klum dāo Th) EN: Puppis FR: constellation de la Poupe [f] ; La Poupe
ลูกหมา[n. exp.] (lūk mā) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice FR: écolier [m]
ลูกสุนัข[n.] (lūk sunak) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]
ลูกตาดำ[n.] (lūk tā dam) EN: pupil FR: pupille [f]
นักเรียน[n.] (nakrīen) EN: pupil ; schoolboy ; schoolgirl ; learner FR: écolier [m] ; écolière [f] ; lycéen [m] ; lycéenne [f] ; étudiant [m] ; étudiante [f] ; élève [m, f]
นักเรียนประถม[n. exp.] (nakrīen pra) EN: elementary pupil FR: écolier [m] ; écolière [f]
ประถมศึกษา[n. exp.] (nakrīen pra) EN: elementary pupil FR:
หนัง[n.] (nang) EN: shadow puppet ; shadow play puppet ; shadow puppet theatre ; shadow play FR: théâtre d'ombres [m]
หนังตะลุง[n.] (nangtalung) EN: shadow play ; Thai shadow puppet ; shadow puppetry FR: théâtre d'ombres [m]
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng ) EN: Upupidae FR:
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng ) EN: Common Hoopoe ; Hoopoe ; Upupa epops FR: Huppe fasciée [f] ; Huppe puput [f] ; Putput [m] ; Coq des champs [m] ; Huppe ordinaire [f] ; Upupa epops
นร.[n.] (nørø) EN: pupil ; student FR:
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūa) EN: control panel ; console FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
ปุบ[adv.] (pup) EN: in a flash ; instantaneously ; suddenly FR: instantanément
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:

*pup* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anisokorie {f}; ungleiche Weite der Pupillen [med.]anisocoria
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Insektenpuppe {f} | Insektenpuppen
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy
Marionettentheater {n}puppet theatre; puppet theater [Am.]; puppet play
Püppchen {n} | Püppchen
Primus {m}top pupil
Pupille {f} [anat.]pupil
Puppe {f} | Puppen
Puppenspieler {m}; Puppenspielerin
Wachspuppe {f} | Wachspuppen
Marionettenregierung {f}puppet government
Marionettentheater {n}puppetry
Jugendliebe {f}puppy love; early love

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pup*
Back to top