ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

probability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *probability*, -probability-

probability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
probability (n.) ความน่าจะเป็นไปได้ Syn. likelihood, possibility Ops. improbability, doubtfulness
probability (n.) สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
English-Thai: HOPE Dictionary
probability(พรอบ'อะบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้, สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้,โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้. -in all probability เป็นไปได้มาก, Syn. likelihood
English-Thai: Nontri Dictionary
probability(n) ความน่าจะเป็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
probabilityความน่าจะเป็น, โอกาสที่จะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความน่าจะเป็น (n.) probability
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร.
The probability of success 30 percent.คงรอดประมาณ 30 เปอร์เซนต์
Based on your pupil dilation, skin temperature and motor functions I calculate an 83% probability that you will not pull the trigger.เมื่อดูจากม่านตา อุณหภูมิผิวหนัง และการทำงานของอวัยวะภายในแล้ว มีความเป็นไปได้ 83% ที่คุณจะไม่เหนี่ยวไก
Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked would constitute an escalating probability of disaster.Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked... ... wouldconstitute an escalating probability of disaster.
Consider it an experiment in probability theory.พิจารณาการทดลองในทฤษฎีความน่าจะเป็น
Mr. Finn, run a probability tree on his potential movements.นายฟินน์เรียกต้นไม้น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นของเขา
I don't know why it's not exact. There's some sort of probability there.ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่พอดี ความน่าจะเป็นล่ะมั้ง
What's the probability of seeing something like this?ช่างเป็นไปได้ ที่พบอะไรแบบนี้
What's the slim probability of us meeting each other?ยิ่ง เป็นไปได้น้อยมาก ที่เรามาเจอกันและกัน
Like the probability of seeing a star during a typhoon.เหมือน โอกาส ที่ เราจะได้เห็นดวงดาว ท่ามกลาง พายุไต้ฝุ่น
What's the probability of seeing something like this?มีโอกาสแค่ไหนที่จะได้เจอสิ่งสวยงามเช่นนี้
What's the slim probability of us meeting each other?มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะ ที่เราสองคนจะได้พบกันอีก

probability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字母顺序概率[zì mǔ shùn xù gài lǜ, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, 字母顺序概率 / 字母順序概率] probability of letter sequences
概率[gài lǜ, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, 概率] probability (math.)
概率和数理统计[gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, 概率和数理统计 / 概率和數理統計] probability and mathematical statistics
概率论[gài lǜ lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ ㄌㄨㄣˋ, 概率论 / 概率論] probability (math.)
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 可能] might (happen); possible; probable; possibility; probability
可能性[kě néng xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 可能性] possibility; probability
几率[jī lǜ, ㄐㄧ ㄌㄩˋ, 几率 / 幾率] probability; odds
机率[jī lǜ, ㄐㄧ ㄌㄩˋ, 机率 / 機率] probability; odds; (common in Taiwan)
盖然性[gài rán xìng, ㄍㄞˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 盖然性 / 蓋然性] probability

probability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロバビリティー[, purobabiritei-] (n) probability
確率分布[かくりつぶんぷ, kakuritsubunpu] (n) probability distribution
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] (n) {comp} probability density
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] (n) probability density function (statistics)
確率理論[かくりつりろん, kakuritsuriron] (n) {comp} probability theory
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] (n) probability theory
結合確率[けつごうかくりつ, ketsugoukakuritsu] (n) joint probability
蓋然[がいぜん, gaizen] (n) probability
蓋然性[がいぜんせい, gaizensei] (n) probability
公算[こうさん, kousan] (n) probability; likelihood; (P)
確率[かくりつ, kakuritsu] (n) probability; likelihood; chances; (P)
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P)
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
確率[かくりつ, kakuritsu] probability
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] probability density
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] probability density function (PDF)
確率理論[かくりつりろん, kakuritsuriron] probability theory
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory
遷移確率[せんいかくりつ, sen'ikakuritsu] transition probability (e.g. in a Markov chain)

probability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสะสม[n. exp.] (fangchan kā) EN: cumulative probability distribution function FR:
ฟังก์ชันความน่าจะเป็น[n. exp.] (fangchan kh) EN: probability function FR:
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม[n. exp.] (fangchan kh) EN: joint probability function FR:
ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น = ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น[n. exp.] (fangchan kh) EN: probability density function (pdf) FR:
การแจกแจงความน่าจะเป็น[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: probability distribution FR:
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: probability distribution of a random variable FR:
การกระจายของค่าโอกาส[n. exp.] (kān krajāi ) EN: probability distribution FR:
การเลือกตัวอย่างเชิงความน่าจะเป็น[n. exp.] (kān leūak t) EN: probability sampling FR:
ค่าโอกาสการเกิด[n. exp.] (khā ōkāt kā) EN: probability value FR:
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ความน่าจะเป็น[n.] (khwām nā ja) EN: probability FR: probabilité [f]
ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข[n. exp.] (khwām nā ja) EN: conditional probability FR: probabilité conditionnelle [f]
ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต[n. exp.] (khwām nā ja) EN: discrete probability FR:
ความน่าจะเป็นก่อน[n. exp.] (khwām nā ja) EN: prior probability FR:
ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข[n. exp.] (khwām nā ja) EN: conditional probability FR: probabilité conditionnelle [f]
ความน่าจะเป็นภายหลัง[n. exp.] (khwām nā ja) EN: posterior probability FR:
ความน่าจะเป็นร่วม[n. exp.] (khwām nā ja) EN: joint probability distribution FR:
กฎแห่งการคาดคะเน[n. exp.] (kot haeng k) EN: law of probability FR:
รูปแบบการกระจายของค่าความน่าจะเป็น[n. exp.] (rūpbaēp kān) EN: probability distribution FR:
สัจพจน์ของความน่าจะเป็น[n. exp.] (satjaphot k) EN: axioms of probability FR:
ทฤษฎีความน่าจะเป็น[n. exp.] (thritsadī k) EN: probability theory FR: théorie des probabilités [f]

probability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment
Fehlermöglichkeitsanalyse {f}fault probability analysis
Wahrscheinlichkeitsverteilung {f} [math.] | Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilungprobability distribution | parameter of a probability distribution
Hochwasserwahrscheinlichkeitsanalyse {f}probability analysis of flood records
Wahrscheinlichkeitsmaß {n} [math.]probability measure
Wahrscheinlichkeitsmodell {n} [math.]probability model
Wahrscheinlichkeitsrechnung {f} [math.]probability calculus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า probability
Back to top