ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persistently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persistently*, -persistently-

persistently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persistently (adv.) อย่างอยู่คงนาน Syn. firmly
persistently (adv.) อย่างดื้อแพ่ง See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ Syn. obstinately, stubbornly
persistently (adv.) อย่างติดต่อกัน See also: อยู่เรื่อยไป, ตลอดเวลา Syn. frequently, interminably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบัน (adv.) persistently See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน
ตะพึด (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, without interruption Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป Ops. หยุดพัก, ชะงัก
ตะพึดตะพือ (adv.) persistently See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, deliberately Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด
ไม่หยุด (adv.) persistently See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly Syn. ต่อเนื่อง, ตะบี้ตะบัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't know that he'd persistently survive on like this.ฉันไม่นึกว่าเขาจะสู้อย่างไม่ลดละ เพื่อความอยู่รอดขนาดนี้
I persistently begged for a long time to be able to get that jobฉันภาวนาตลอดเวลาเพื่อให้ได้งาน
But he came and persistently asked about you guys.เขาถามฉันหลายคำถามเกี่ยวกับพวกเธอ
I told them persistently to contact me if she ever contacts them, just like you told me.ฉันบอกพวกเขาเสมอที่จะติดต่อฉัน ถ้าเธอเคยติดต่อพวกเขาเเหมือนกับที่เธอบอกฉัน
Secretary Yoon has been persistently against it.เลขายูนยืนกรานคัดค้านมาตลอดครับ
She asked persistently, huh?She asked persistently, huh?

persistently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, 一个劲 / 一個勁] continuously; persistently; incessantly
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, 一个劲儿 / 一個勁兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing

persistently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
張る[ばる, baru] (suf,v5r) (uk) to be prominently ...; to be persistently ...
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k,vt) to attack persistently
横議[おうぎ, ougi] (n,vs) arguing persistently
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P)
飽くまで;飽く迄[あくまで, akumade] (adv) (uk) to the end; to the bitter end; to the last; stubbornly; persistently; to the utmost

persistently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเพลิศ[adv.] (kraphloēt) EN: persistently ; continually ; constantly FR:
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent FR: persévérer
เพียร[adv.] (phīen) EN: persistently ; assiduously FR:
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always FR: continuellement
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly FR: demander avec insistance
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ตะพึด[adv.] (tapheut) EN: persistently ; continually ; constantly ; all the time FR: continuellement ; sans arrêt
ตะพึดตะพือ[adv.] (tapheuttaph) EN: persistently ; continually ; constantly ; without letup FR: continuellement ; sans arrêt
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile charge upon charge ; attack persistently ; defame FR: charger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persistently
Back to top