ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

empanel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *empanel*, -empanel-

empanel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
empanel (vt.) ลงรายชื่อคนเพื่อจะเลือกเข้ามาเป็นคณะลูกขุน Syn. impanel
English-Thai: HOPE Dictionary
empanel(เอม'พะเนล) vt. ดู impanel
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
empanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู impanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า empanel
Back to top