ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panther

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panther*, -panther-

panther ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panther (n.) เสือดำ Syn. jaguar, puma, wildcat
Panthera onca (n.) เสือจากัวร์ See also: สัตว์ตระกูลเสืออยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
panther(แพนเธอะ) n. เสือดำ,เสือดาว,
English-Thai: Nontri Dictionary
panther(n) เสือดำ,เสือลายตลับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสือดำ (n.) panther
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I heard there's been panther sightings in Nakatosh.ฉันไ้ด้ยินมาว่ามีคนเห็นเสือดำใน Nakatosh
The Panther isn't cool with anything except doing exactly what she says without question.'เสือดำ' ไม่ได้ดีกับอะไรสักอย่าง เว้นแต่สิ่งที่ควรจะทำที่พูดออกมาโดยปราศจากคำถาม
So what'd the Panther do?แล้วเสือดำทำอย่างไรล่ะ
That means it's workin'. Panther magic's taking hold of you.อาคมของเสือดำกำลังเข้าไปในตัวคุณ
You're gonna be Panther Man and Ghost Daddy to our clan.แกจะเป็นมนุษย์เสีอดำและเป็นพ่อผีในกลุ่มของเรา
I can always feel it where that panther tore my throat open.ผมรู้ได้เสมอ ยามเมื่อเสือดำ ฉีกทึ้งคอผมให้เปิดอ้า
Members of the Manson family left watermelon rinds at the scene of the crime and also painted panther paws on the wall in blood in the hopes of convincing authorities that the Black Panther Party was responsible.สมาชิกในครอบครัวแมนสัน ทิ้งเปลือกแตงโมไว้ ในสถานที่เกิดเหตุ และยังวาดรูป อุ้งเท้าเสือดำบนกำแพงด้วยเลือด
Oh, and the poor lonely panther came to realize she would never return to the jungle from whence she came.โอ้ และเสือดำที่น่าสงสาร เพิ่งตระหนักได้ ว่าไม่มีทางจะกลับไปยังป่า
Good, because that panther meat is nasty, but I could eat a whole boar by myself, no joke.ดี เพราะเนื้อของเสือมันน่ารักเกียจ แต่ฉันสามารถกินได้ทั้งหมด ไม่ตลกนะ
"and some leopard or panther or whatnot had escaped."และมีเสือดาวหรือเสือดำ หรือสัตว์อื่นหลบหนีไปได้
Panther or coyote maybe, but I ain't never seen no wolves in these parts.แต่ผมไม่เคยเห็นหมาป่าแถวนี้มาก่อน
Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated Barrington Panthers.เหยื่อชาวแพนเธอร์ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโปรดต้อนรับ แบริงตันแพนเธอร์ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้

panther ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, 豹] leopard; panther
美洲豹[měi zhōu bào, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, 美洲豹] panther

panther ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックパンサー[, burakkupansa-] (n) Black Panther
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi)
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina)
黒豹[くろひょう, kurohyou] (n) black panther
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger
タイガー[, taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris)
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus)
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards)
レオパード[, reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur
[とら(P);トラ(P), tora (P); tora (P)] (n) (1) tiger (Panthera tigris); (2) (col) drunk person; (P)

panther ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลาเก๋า[n.] (plā kao) EN: humpback grouper ; panther grouper ; Cromileptes altivelis FR:
เสือดำ[n.] (seūadam) EN: Black panther ; panther FR: panthère noire [f]
ดาว[n.] (dāo) EN: Panthera pardus FR: Panthera pardus
โคร่ง[n.] (khrōng) EN: Panthera tigris FR: Panthera tigris
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadam Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือดาว[n.] (seūadāo) EN: leopard ; Panthera pardus FR: léopard [m] ; Panthera pardus
เสือดาวหิมะ[n. exp.] (seūadāo him) EN: Snow leopard ; Ounce ; Panthera uncia FR: panthère des neiges [f] ; léopard des neiges [m] ; Panthera uncia
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadāo Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือจากัวร์[n.] (seūa jākūa) EN: jaguar ; Panthera onca FR: jaguar [m] ; Panthera onca
เสือโคร่ง[n. exp.] (seūa khrōng) EN: tiger ; Panthera tigris FR: tigre [m] ; Panthera tigris

panther ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panter {m}; Panther

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panther
Back to top