ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misinform

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misinform*, -misinform-

misinform ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misinform (vt.) ให้ข้อมูลผิดๆ See also: แจ้งข่าวผิดๆ Syn. mislead, misdirect, misstate
misinformant (n.) ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
misinformation (n.) การให้ข้อมูลผิดๆ Syn. mislead, misdirect
misinformed (adj.) ซึ่งเข้าใจผิด See also: ผิดพลาด, คิดผิด Syn. wrong, inaccurate Ops. correct, perfect
misinformer (n.) ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
misinform(มิสอินฟอร์ม') vt. ให้ข้อมูลผิด, See also: misinformant n. misinformer n. misinformation n., Syn. mislead
English-Thai: Nontri Dictionary
misinform(vt) บอกผิด,พูดให้เข้าใจผิด,ให้ข้อมูลผิด
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.{\cHFFFFFF}Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... {\cHFFFFFF}about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.
I don't know who misinformed you, but come in.ไม่ทราบใครให้ข้อมูลผิด ๆ เชิญครับ
But, anyway, thank you for your opinion, misinformed as it is.เอาเถอะ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ที่ผิดๆ
And should be wholly attributed to misinformation.และอ้างว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิด
Jack is trying to tell us he's being used to send misinformation.แจ็คพยายามบอกเราว่าเขาถูกบังคับให้ติดต่อมา
Seems like you've been misinformed.เหมือนว่าแกได้ข่าวมาผิด
You must be misinformed mister, of whatever your name is.ท่านต้องแจ้งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าท่าน อย่างไรก็ตามชื่อของคุณอาจจะไม่มีตัวตนอยู่
You're misinformed.คุณได้รับข้อมูลผิดๆแล้ว
This fool is terribly misinformed.ไอ้ซื่อบื้อนี่ ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
Oh, yeah. well, I think you've been misinformed.อ่อ ก็ เอ่อ.. ฉันคิดว่ามีการเข้าใจผิดนะ
He may be giving us misinformation via his testimony without even knowing it.บางทีเขาอาจะให้้ข้อมูลเราผิดๆในการให้การโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้

misinform ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation

misinform ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ข้อมูลผิด[v. exp.] (hai khømūn ) EN: misinform FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misinform
Back to top