ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misstate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misstate*, -misstate-

misstate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misstate (vt.) กล่าวอย่างผิดๆ See also: บอกผิด, ออกเสียงผิด, อ้างผิด Syn. misrepresent, misquote
misstatement (n.) การกล่าวบิดเบือน See also: การกล่าวเกินจริง Syn. falsity, exaggeration, distortion
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misstatement of ageการแถลงอายุคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've misstated the atomic weight of the target.ไม่ ๆ นายบิดเบือน น้ำหนักอะตอมของเป้าหมาย
Counselor misstates the facts. There was no contract.และผมจะรอพิจารณาคดีนี้ไว้ก่อน

misstate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い違い;言違い[いいちがい, iichigai] (n) slip of the tongue; misstatement
言い間違い[いいまちがい, iimachigai] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up
言い間違え[いいまちがえ, iimachigae] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misstate
Back to top