ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mental*, -mental-

mental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mental (adj.) เกี่ยวกับจิตใจ See also: ซึ่งเกิดขึ้นในใจ, ซึ่งผุดขึ้นในใจ Syn. reasoning, thinking
mental (adj.) บ้า (คำไม่เป็นทางการ) See also: เป็นโรคจิต
mental (sl.) โกรธอย่างบ้าคลั่ง
mental age (n.) ระดับความสามารถทางสมอง
mental deficiency (n.) ความบกพร่องทางจิตใจ Syn. amentia
mental derangement (n.) อาการเพ้อคลั่ง (ทางการแพทย์) See also: ความเลอะเลือน, ความเลื่อนลอย, ความขาดสติ, ความวิปลาส Syn. darkened mind
mental deterioration (n.) โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ) Syn. insanity, madness Ops. sanity, saneness
mental disorder (n.) ความวิกลจริต See also: ความมีสติไม่ปกติ Syn. madness, mania
mental disorder (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. insanity, lust for power
mental disorder (n.) อาการทางจิตที่หวาดระแวง Syn. fright, fear
mental error (n.) อาการหลงผิด (ทางจิตวิทยา) See also: อาการหลอน Syn. hallucination
mental giant (sl.) คนอัจฉริยะ See also: คนมีความสามารถพิเศษ, คนเก่ง
mental image (n.) ภาพในความนึกคิด See also: มโนภาพ
mental retardation (n.) การพิการทางสมอง See also: การเป็นปัญญาอ่อน
mentalism (n.) ความเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจ
mentalist (n.) ผู้อ่านใจ
mentality (n.) ความสามารถทางจิต See also: ความสามารถทางปัญญา, สติปัญญา, ความคิด Syn. mentality, mind, psyche
mentally (adv.) ด้านจิตใจ See also: ในทางจิตใจ Syn. psychically, psychologically, subjectively
mentally retarded (adj.) ซึ่งปัญญาอ่อน Syn. foolish
English-Thai: HOPE Dictionary
mental(เมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับจิตใจ,สำหรับคนไข้โรคจิต
mental ageระดับความสามารถของสมองหรือความสามารถของบุคคล เพื่อเปรียบเทียบกับอายุบุคคลนั้น
mental deficiencyความบกพร่องของอำนาจจิต
mental retardationภาวะปัญญาอ่อน,ความบกพร่องแห่งอำนาจจิต
mentalism(เมน'ทัลลิสซึม) n. ลัทธิแห่งจิต,
mentality(เมนแทล'ลิที) n. ความสามารถทางจิต,อำนาจจิต,การทำงานของจิต,ปัญญา, Syn. mind
mentally(เมน'ทัลลี) adv. แห่งจิต,แห่งปัญญา,แห่งความรู้
English-Thai: Nontri Dictionary
mental(adj) ทางใจ,ในใจ,เกี่ยวกับจิตใจ
mentality(n) จิตใจ,ความคิด,เชาวน์,ปัญญา
mentally(adv) ทางจิตใจ,ทางความคิด,ทางใจ,ทางปัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mental๑. -จิต๒. -คาง [มีความหมายเหมือนกับ genial; genian] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental ageอายุเชาวน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental deficiency; defective, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental retardation; defective, mental; deficiency, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mentalismมโนนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mentalityวิสัยสามารถของจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mentalเกล็ดปลายปากล่างของงู, ด้านจิตใจ, จิตใจ [การแพทย์]
Mental Ageอายุความสามารถของเด็ก, อายุสมอง [การแพทย์]
Mental Deficiencyด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต [การแพทย์]
Mental Retardationภาวะปัญญาอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mentally illผู้ป่วยโรคจิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมสุขภาพจิต (n.) Department of Mental Health
หมายหัว (v.) make a mental note of someone See also: single someone out
ทางจิต (adj.) mental Syn. ทางจิตใจ, ทางใจ Ops. ทางกาย
ทางใจ (adj.) mental Syn. ทางจิต Ops. ทางกาย
ปมจิต (n.) mental complex Syn. อารมณ์เก็บกด, จิตใต้สำนึก
อารมณ์เก็บกด (n.) mental complex Syn. จิตใต้สำนึก
จิตบกพร่อง (n.) mental deficiency Syn. จิตฟั่นเฟือน Ops. จิตปกติ
จิตฟั่นเฟือน (n.) mental deficiency Ops. จิตปกติ
จิตปรวนแปร (n.) mental disorder Ops. จิตปกติ
จิตแปรปรวน (n.) mental disorder Syn. จิตปรวนแปร Ops. จิตปกติ
โรคจิต (n.) mental disorder See also: psychosis Syn. วิกลจริต
สุขภาพจิต (n.) mental health
สุขภาพจิต (n.) mental health Ops. สุขภาพกาย
โรงพยาบาลโรคจิต (n.) mental hospital
ความร้อนใจ (n.) mental pain See also: anxiety, worry, anguish
มนัสดาป (n.) mental pain See also: anxiety, worry, anguish Syn. ความร้อนใจ
พลังจิต (n.) mental power See also: power of mind Syn. อำนาจจิต
ธรรมธาตุ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ
ธรรมารมณ์ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมธาตุ
จิตภาพ (n.) mentality See also: perceptual framework
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you mental?เธอบ้าหรือเปล่า? / คุณเป็นโรคจิตหรือไง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See if you can get a mental picture of her.See if you can get a mental picture of her.
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน?
He spent time in a state mental hospital, treated for post-adolescent schizophrenia.(Scully) Ray Soames เป็นเหยื่อรายที่ 3
You want to know if I understand that this is a mental hospital.คุณอยากรู้ว่าผมเข้าใจหรือไม่ ว่านี่คือโรงพยาบาลโรคจิต
And I'm certainly not going to... commit him to a mental institution for his.ไว้ในสถานบำบัดเพราะเรื่องนี้
Even if he got past our security system he wouldn't have the mental faculty or the physical stamina.ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้, แต่เขาคงไม่ ผ่านการสอบจิตทยา หรือการทดสอบทางร่างกาย
It belongs to an inmate commited to a mental institution in Virginia 12 years ago.มันเป็นชื่อของนักโทษที่ถูกส่ง ไปโรงพยาบาลบ้าในเวอร์จิเนีย เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
Supposedly, he was born in a mental institution... ..and he sleeps only one hour a night.หุบปาก มันหมายความว่าพวกแก ฝ่าฝืนกฏ2ข้อแรก
And then Connie Cardullo told me that his parents had to put him in a mental institution.แล้วยัยคอนนี่ คาร์ดุลโล่ ก็เล่าให้ฟังว่าเขาถูกพ่อแม่ส่งเข้าโรงพยาบาลบ้า
I think maybe you forgot your medication today, mental boy.ฉันว่าวันนี้เธอคงลืมไปหาจิตแพทย์นะ
You guys can't be serious. You're just a kid, and he's, like, a mental case.เธอทำไม่ได้หรอก เธอยังเด็กอยู่เลย แล้วเขามันบ้า

mental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
低能儿[dī néng ér, ㄉㄧ ㄋㄥˊ ㄦˊ, 低能儿 / 低能兒] subnormal child; mental defective
稿子[gǎo zi, ㄍㄠˇ ㄗ˙, 稿子] draft of a document; script; manuscript; mental plan; precedent
低能[dī néng, ㄉㄧ ㄋㄥˊ, 低能] mental deficiency
心理作用[xīn lǐ zuò yòng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 心理作用] mental reaction
心理词典[xīn lǐ cí diǎn, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 心理词典 / 心理詞典] mental lexicon
心目[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, 心目] mentality; mental attitude; viewpoint
神经病[shén jīng bìng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥˋ, 神经病 / 神經病] mental disorder; neuropathy
精神健康[jīng shén jiàn kāng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 精神健康] mental health
精神状态[jīng shén zhuàng tài, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 精神状态 / 精神狀態] mental condition
精神疾病[jīng shén jí bìng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 精神疾病] mental illness
精神病[jīng shén bìng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ, 精神病] mental disorder; psychosis
心境[xīn jìng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ, 心境] mood; mental state; frame of mind
神经症[shén jīng zhèng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ, 神经症 / 神經症] nervous illness; mental illness
精神疗法[jīng shén liáo fǎ, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 精神疗法 / 精神療法] psychotherapy; mental health treatment
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 提神剂 / 提神劑] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 基本] basic; fundamental; main; elementary
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 人民基本权利 / 人民基本權利] fundamental civil rights
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
发育生物学[fā yù shēng wù xué, ㄈㄚ ㄩˋ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 发育生物学 / 發育生物學] developmental biology
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 情绪化 / 情緒化] emotional; sentimental
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, 环保 / 環保] environmental protection
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 环境保护 / 環境保護] environmental protection
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 环境影响评估 / 環境影響評估] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, 环境污染 / 環境污染] environmental pollution
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, 环评 / 環評] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估
实验心理学[shí yàn xīn lǐ xué, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 实验心理学 / 實驗心理學] experimental psychology
试验[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, 试验 / 試驗] experiment; test; experimental
试验性[shì yàn xìng, ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 试验性 / 試驗性] experimental
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity

mental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P)
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
乱心[らんしん, ranshin] (n,vs) mental derangement; going mad
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P)
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P)
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P)
心の準備[こころのじゅんび, kokoronojunbi] (n) mental preparedness; being braced for; being steeled for
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.)
成熟度[せいじゅくど, seijukudo] (n) level of maturity (not used for mental maturity)
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital)
暗算[あんざん, anzan] (n,vs) mental arithmetic
末那[まな, mana] (n) {Buddh} (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
末那識[まなしき, manashiki] (n) {Buddh} manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
構成要件[こうせいようけん, kouseiyouken] (n) (See 故意) actus reus (constituent external element of a crime, as opposed to mental state)
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P)
気圧される;気押される;気おされる[けおされる, keosareru] (v1,vi) to be overawed; to be overpowered; to lose the mental battle
気鬱;気欝[きうつ, kiutsu] (adj-na,n) gloom; mental depression
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality
痛痒;痛癢[つうよう, tsuuyou] (n) (1) pain and itching; (2) mental anguish; unhealthy emotions
知恵遅れ[ちえおくれ, chieokure] (n) (sens) mental retardation
知的障害[ちてきしょうがい, chitekishougai] (n,adj-no) mental disability; mental retardation
知能年齢[ちのうねんれい, chinounenrei] (n) (See 精神年齢) mental age
精神年齢[せいしんねんれい, seishinnenrei] (n) mental age
精神病[せいしんびょう, seishinbyou] (n) mental illness; psychosis
精神病医[せいしんびょうい, seishinbyoui] (n) psychiatrist; mental specialist; alienist
精神発達遅滞[せいしんはったつちたい, seishinhattatsuchitai] (n) mental retardation
精神的苦痛[せいしんてきくつう, seishintekikutsuu] (n) mental anguish
精神科学[せいしんかがく, seishinkagaku] (n) Geisteswissenschaften (i.e. the humanities, excluding the arts); mental science
精神薄弱[せいしんはくじゃく, seishinhakujaku] (n) (sens) mental retardation; mentally retarded; (P)
精神遅滞[せいしんちたい, seishinchitai] (n) mental retardation
精神錯乱[せいしんさくらん, seishinsakuran] (n,adj-no) mental derangement; mental confusion; alienation
精薄[せいはく, seihaku] (n) (abbr) mental retardation (pejorative); mentally retarded
脳年齢[のうねんれい, nounenrei] (n) mental age
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement
過労死[かろうし, karoushi] (n) (col) death from overwork and mental stress; karoshi
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency
増分[ぞうぶん, zoubun] incremental
増分ベクトル[ぞうぶんべくとる, zoubunbekutoru] incremental vector
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase
環境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring
環境条件[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use
要素別処理[ようそべつしょり, yousobetsushori] elemental
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline

mental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารใจ[n. exp.] (āhān jai) EN: spiritual food ; mental nourishment FR: nourriture spirituelle [f]
อำนาจจิต[n. exp.] (amnāt jit) EN: will power ; mental power ; psychic power FR: pouvoir mental [m]
อารมณ์เก็บกด[n. exp.] (ārom kep ko) EN: mental complex FR:
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บช้ำน้ำใจ[v.] (jepchamnāmj) EN: be hurt ; suffer ; have mental pain FR:
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:
เจตสิกสุข[n. exp.] (jētasik suk) EN: mental happiness FR:
เจตสิกทุกข์[n. exp.] (jētasik thu) EN: mental pain FR:
จินตภาพ[n.] (jintaphāp) EN: image ; dream ; mental picture ; mental image ; state of mind ; vision FR: rêve [m] ; pensée [f]
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts ; state of consciousness FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิต[adj.] (jit) EN: mental FR: mental
จิตต์[adj.] (jit) EN: of the mind ; mental FR:
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
จิตตสังขาร[n.] (jittasangkh) EN: mental formation ; mental function (perception and feeling) FR:
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
การคิดเลขในใจ[n. exp.] (kān khitlēk) EN: mental arithmetic ; mental maths FR: calcul mental [m]
การส่งเสริมสุขภาพจิต[n. exp.] (kān songsoē) EN: mental health promotion FR:
ขีณาสพ[n.] (khīnāsop) EN: Arahant ; canker-free one ; one whose mind is free from mental obsessions FR:
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความบกพร่องทางจิต[n. exp.] (khwām bokph) EN: mental deficiency FR: déficience mentale [f]
ความบกพร่องทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām bokph) EN: intellectual disability (ID) ; mental retardation FR:
ความเจ็บป่วยทางจิต[n. exp.] (khwām jeppū) EN: mental illness FR: maladie mentale [f]
ความเมื่อยล้าทางจิตใจ[n. exp.] (khwām meūay) EN: mental fatigue FR:
กระแสจิต[n.] (krasaējit) EN: telepathy ; mental power ; mental telepathy FR:
มนัสดาป[n.] (manatsadap) EN: mental pain FR:
มโนกรรม[n.] (manōkam) EN: activities of mind ; mental work FR:
นาม[n.] (nām) EN: mind ; mental factors ; mentality FR:
นิมิต = นิมิตต์[n.] (nimit) EN: sign ; omen ; indication ; mental image ; mental reflex FR:
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
ปัญหาสุขภาพจิต[n. exp.] (panhā sukkh) EN: mental health problems FR:
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]
ปัญญาอ่อน[n.] (panyā-øn) EN: mental retardation (MR) FR:
พลังจิต[n.] (phalangjit) EN: mental power; power of mind FR: faculté intellectuelle [f] ; magnétisme [m] (fig.)
ภาวะสุขภาพจิต[n. exp.] (phāwa sukkh) EN: mental status FR: état mental [m]
ปมจิต[n.] (pomjit) EN: mental complex FR: complexe [m] ; trait de caractère [m]
โรคจิต[n.] (rōk jit) EN: mental disorder ; neurosis FR: névrose [f] ; maladie mentale [f]
โรงพยาบาลโรคจิต[n. exp.] (rōngphayābā) EN: mental diseases hospital FR: hôpital psychiatrique [m]
สังขาร[n.] (sangkhān) EN: sankhara ; mental formations FR:

mental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
schädlich; nachteilig; unzuträglich {adj} | eine Sache schaden; einer Sache abträglich sein; einer Sache unzuträglich seindetrimental | to be detrimental to sth.
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
elementar {adj}rudimental
elementar; natürlich {adj}elemental
elementar {adv}elementarily; elementally
Experimentalphysik {f}experimental physics
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
experimentell {adj}experimental
Versuchsanstalt {f}experimental station
Versuchseinheit {f}experimental unit
Versuchsgebiet {n}experimental area
Versuchsstadium {n}experimental stage
Versuchswerkzeug {n}experimental tool
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters
Fundamentalismus {m}fundamentalism
Fundamentalist {m} | Fundamentalisten
Grundbegriff {m}fundamental term
Grundeinstellung {f}fundamental philosophy
Grundgedanke {m}fundamental idea
Grundrechenarten {pl}fundamental arithmetic operations
Grundsatzentscheidung {f}fundamental decision; landmark decision
Grundtoleranz {f}fundamental tolerance
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote
Grundwelle {f}fundamental wave
Hauptsatz {m} [math.]fundamental theorem
Regierungsgewalt {f}governmental power; governance
Regierungsapparat {m}governmental machinery
Regierungsstellen {pl}governmental authorities
Instrumentalmusik {f}instrumental music
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental
Ladehemmung {f} [ugs.]mental block
behördlich {adj} | nicht-behördlichmagisterial; governmental | non-governmental
Mentalität {f} | Mentalitäten
mental; geistig; seelisch {adj}mental
mental; geistig {adv}mentally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mental
Back to top