ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

making

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *making*, -making-

making ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
making (n.) การผลิต See also: การสร้าง, การสร้างสรรค์ Syn. creation, manufacture, production
making (n.) เหตุผลของความสำเร็จ
making (adj.) ซึ่งสร้างไว้ See also: ซึ่งทำไว้ Syn. forming, producing, constructing
making fun of (n.) การหยอกล้อ See also: การเย้าแหย่ Syn. teasing
making love (n.) การร่วมเพศ See also: การร่วมประเวณี Syn. coitus
making ready (n.) การตระเตรียม Syn. preparing, establishment
English-Thai: HOPE Dictionary
making(เมค'คิง) n. การกระทำ,การสร้าง,โครงสร้าง,ส่วนประกอบ,การเสริมแต่ง,สมรรถนะ,สิ่งที่สร้างขึ้น,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise)
ชั้ว (n.) a method of making a gamble on fantan game
ซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise) Syn. กระซิกๆ
ทักษิณานุประทาน (n.) the making of merits for the dead people See also: offering alms as a spiritual act of merit for the benefit or the dead
ทั้งอย่างนั้น (adv.) without making any change See also: with all the indications, with all the symptoms
การตกลงใจ (n.) making a decision See also: determination, resolution, choosing, deciding Syn. การตัดสินใจ
การตัดสินใจ (n.) making a decision See also: determination, resolution, choosing, deciding
การถ่ายทำ (n.) making a film See also: movie producing, making a movie
การกระทำผิด (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การทำชั่ว, การทำบาป
การทำชั่ว (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การกระทำผิด, การทำบาป
การทำผิด (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป
การส่งเสียง (n.) making a noise See also: making an outcry, raising a cry or noise Syn. การแผดเสียง, การตะโกน, การร้อง, การหวีดร้อง
การหวีดร้อง (n.) making a noise See also: making an outcry, raising a cry or noise Syn. การแผดเสียง, การตะโกน, การร้อง
การคบค้าสมาคม (n.) making friends with
การทำศพ (n.) making funeral arrangements See also: cremation การเผาศพ
กระดาษว่าว (n.) kite-making paper
การจักสาน (n.) basket making See also: basketry, basketwork
การชงชา (n.) tea making
งานจักสาน (n.) basket making See also: basketry, basketwork Syn. การจักสาน
วันศารท (n.) annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month Syn. สารท, เทศกาลศารท
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
But I think I'm good at making moneyแต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
It's not true! He's making it upมันไม่จริงนะ เขากุเรื่องขึ้นมา
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
I feel like she's making fun of meฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังหัวเราะเยาะฉันอยู่
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น
By making him feel inferior.ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าท่าน
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
I was making a hasty departure. It was so rude of me not to let you know.ฉันต้องไปอย่างฉุกละหุก เสียมารยาทจริงที่ไม่ได้บอกให้คุณทราบ
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก
At fifteen Pfennige a kilo, it's used for making cloth.ด้วยราคา 15 แฟนนิ่ง ต่อกิโล มันถูกนำมาทอเป็นผ้า
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท?
You're making a big mistake, you people.You're making a big mistake, you people.
She was making a tremendous effort to look 35.She was making a tremendous effort to look 35.
He must be making another turn.บางทีเขาอาจจะได้รับการติดยา เสพติดมาก่อน
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...

making ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, 组分 / 組分] components; individual parts making up a compound
[hú, ㄏㄨˊ, 餬] congee; making a living
呋喃[fū nán, ㄈㄨ ㄋㄢˊ, 呋喃] furan (furfuran, used in making nylon)
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
辞书学[cí shū xué, ㄘˊ ㄕㄨ ㄒㄩㄝˊ, 辞书学 / 辭書學] lexicography; making dictionaries
可喜[kě xǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄧˇ, 可喜] making one happy; gratifying
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 指鹿为马 / 指鹿為馬] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 尽心尽力 / 盡心盡力] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, 母质 / 母質] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment)
肽链[tài liàn, ㄊㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, 肽链 / 肽鏈] peptide chain (chain of amino acids making up protein)
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, 刻薄] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, 转炉 / 轉爐] converter (rotary furnace in steel making)
配音[pèi yīn, ㄆㄟˋ , 配音] dubbing (filmmaking)
语素[yǔ sù, ㄩˇ ㄙㄨˋ, 语素 / 語素] language component; morpheme; individual characters (making up an expression)
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 材料] material; data; makings; stuff
制片[zhì piàn, ㄓˋ ㄆㄧㄢˋ, 制片 / 製片] moviemaking
制片人[zhì piàn rén, ㄓˋ ㄆㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 制片人 / 製片人] moviemaking
烟花风月[yān huā fēng yuè, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄈㄥ ㄩㄝˋ, 烟花风月 / 煙花風月] refers to love-making (成语 saw)
[shēn, ㄕㄣ, 籸] residue from oil making
造句[zào jù, ㄗㄠˋ ㄐㄩˋ, 造句] sentence-making
炼钢[liàn gāng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ, 炼钢 / 煉鋼] steel making
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, 决策 / 決策] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy
沿条儿[yán tiáo r, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖ˙, 沿条儿 / 沿條兒] tape seam (in dressmaking); tape trim
烟花粉黛[yān huā fěn dài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄉㄞˋ, 烟花粉黛 / 煙花粉黛] woman; prostitute; love-making; literary or theatrical form in Tang, Song and Yuan

making ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
ずかずか[, zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball)
ちびちび;ちびりちびり[, chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last
ドリッパー[, dorippa-] (n) dripper (e.g. for making coffee)
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out
パワーアップ[, pawa-appu] (n,vs) making more powerful (wasei
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei
やり繰り(P);遣り繰り[やりくり, yarikuri] (n,vs) (uk) making do; getting by (somehow); managing; (P)
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
ロケ地[ロケち;ロケチ, roke chi ; rokechi] (n) local site; location for making or filming a movie
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P)
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
作り損じる[つくりそんじる, tsukurisonjiru] (v1) to fail in making
作り損なう[つくりそこなう;つくりぞこなう, tsukurisokonau ; tsukurizokonau] (v5u) to fail in making
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period)
作詩[さくし, sakushi] (n,vs) versification; verse making
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.)
俵編[たわらあみ, tawaraami] (n) (obsc) making bags out of this year's straw (during autumn)
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.)
判読[はんどく, handoku] (n,vs) decipherment; interpretation; making out
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
力戦奮闘[りきせんふんとう, rikisenfuntou] (n,vs) fighting with all one's might; fighting up against; making strenuous efforts
努力奮励[どりょくふんれい, doryokufunrei] (n,vs) making strenuous efforts; exerting oneself
勝ちっ放し[かちっぱなし, kachippanashi] (n) winning straight victories; making a clean score
匙加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for
十把一絡げ;十把一絡[じっぱひとからげ;じゅっぱひとからげ, jippahitokarage ; juppahitokarage] (n,adj-no) lumping together all sorts of things; making sweeping generalizations; dealing with various things under one head
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen)
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
Japanese-English: COMDICT Dictionary
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs)

making ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุญกิริยาวัตถุ[n.] (bunyakiriyā) EN: the ten ways of making merit FR:
กามกรีฑา[n.] (kāmmakrīthā) EN: sexual dalliance ; love games ; love making ; sex games ; voluptuous delights FR:
การบวงสรวง[n.] (kān būangsū) EN: making offering to the spirits FR: sacrifice
การให้[n.] (kān hai) EN: giving ; making of a gift FR: don [m] ; octroi [m] ; attribution [f]
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: making a mistake FR:
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengch) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood FR: gagne-pain [m]
การลงแรง [n.] (kān longraē) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts FR: dépense d'énergie [f]
การหล่อเทียน[n. exp.] (kān lø thīe) EN: candle making FR:
การหล่อเทียนพรรษา[n. exp.] (kān lø thīe) EN: Buddhist lent candle making FR:
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt th) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call FR: communication téléphonique [f]
การพูดอย่างตรงไปตรงมา[n. exp.] (kān phūt yā) EN: making no bones about something FR: franc-parler [m]
การประดิษฐ์กระทง[n. exp.] (kān pradit ) EN: banana leaf bowl making FR:
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop tha) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle FR:
การแต่งเรื่อง[n. exp.] (kān taeng r) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story FR:
การตัดสินใจ[n.] (kān tatsinj) EN: decision ; decision-making = decision making ; making a decision FR: décision [f]
การตัดสินใจลงทุน[n. exp.] (kān tatsinj) EN: making investments FR:
การถ่ายทำ[n.] (kān thāitha) EN: making a film ; movie producing ; making a movie FR:
การทำบุญ[n. exp.] (kān thambun) EN: merit making FR: action méritoire [f]
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence FR:
การทำผิด[n.] (kān tham ph) EN: making a mistake ; infringement ; making an error FR:
การทำศพ[n. exp.] (kān tham so) EN: making funeral arrangements FR:
การตกลงใจ[n.] (kān toklong) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding FR:
เก่[adj.] (kē) EN: making sense FR:
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
กระ-[pref.] (kra-) EN: [prefix added to some words making them more intense] FR:
กระบวนการผลิตกระดาษ[n. exp.] (krabūankān ) EN: paper production process ; paper making process FR: processus de fabrication du papier [m]
กระบวนการผลิตรถยนต์[n. exp.] (krabūankān ) EN: car manufacturing process ; car making process ; car production process FR: processus de fabrication des automobiles [m]
กระบวนการตัดสินใจ[n. exp.] (krabūankān ) EN: decision making process ; decision-making process FR:
กราบ[v.] (krāp) EN: prostrate oneself (at) ; bow to the ground ; pay respect by making the five-point prostration FR: se prosterner
หลีกเลี่ยงการทำผิด[v. exp.] (līklīeng kā) EN: avoid making mistakes FR: éviter de commettre des erreurs
มาลากรรม[n.] (mālākam) EN: garland making FR:
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood FR:
นายอากรสุรา[n. exp.] (nāi-ākøn su) EN: holder of a monopoly on making liquors in a locality FR:
นวกรรม[n.] (nawakam) EN: innovation ; making repairs FR:
งานจักสาน[n. exp.] (ngān jaksān) EN: basket making FR:
ผลานิสงส์ ; ผลานิสงฆ์[n.] (phalānisong) EN: reward of good deeds or merit ; fruit of doing the right thing ; result of a good deed ; benefit of making merit FR:
ผิด ๆ พลาด ๆ[v. exp.] (phit-phit p) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle FR:
พระ-[pref.] (phra-) EN: [particle to put in front of a noun making it a royal term] FR:
โรคกลัวการตัดสินใจ[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: decidophobia ; fear of making decisions FR:
โรคกลัวโทรศัพท์[n. exp.] (rōk klūa th) EN: telephonophobia ; fear of making or taking phone calls ; fear of telephones FR:

making ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karosseriebau {m}body making
Schmuckherstellung {f}jewelry making
Schuhmacherei {f}shoe making; boot making
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Herstellung {f}making; make
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า making
Back to top