ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coitus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coitus*, -coitus-

coitus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coitus (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coition, sextual intercourse
English-Thai: HOPE Dictionary
coitus(โค'อิทัส) n. การสังวาส, See also: coital adj. ดูcoitus
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coitusการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coitusร่วมประเวณี,การร่วมประเวณี [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, before this goes any further, you should know that all forms of physical contact up to and including coitus are off the table.แต่ก่อนจะเลยเถิดไปกว่านี้ คุณควรรู้ว่า การเดทครั้งนี้ห้ามมีถูกเนื้อถูกตัว รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์
Bernadette is in Penny's bed, Amy bites, and Penny may or may not have coitus with Leonard.เบอร์นาเดตต์นอนเตียงของเพนนี เอมี่กัด และเพนนีอาจร่วมเพศ หรือไม่ร่วมกับีโอนาร์ด
So it went beyond the mere fact of coitus to a "blow by blow," as it were.งั้นก็กลายเป็นพัฒนาขึ้นไปยิ่งกว่าตัวข่าวลือคร่าวๆ มีขึ้นๆลงๆงั้นสื
Anyway, if Kripke asks, tell him my coitus with Amy is frequent, intense and whimsically inventive.แต่ ถ้าคริปกี้ถาม บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเอมี่นั้นถี่มาก
Is my coitus whimsically inventive?เพศสัมพันธ์ของฉันสร้างสรรค์อย่างน่าประหลาดมั้ย
That means engage in coitus.หมายถึงมีเพศสัมพันธ์น่ะครับ อ้อ
Leonard, what do the two of you talk about after the coitus?เลียวนาร์ด พอมีอะไรกันเสร็จ พวกนายคุยอะไรกันมั่งเนี่ย
He's must be very skilled at coitus.เขาคงต้องเก่งเรื่องเพศสัมพันธ์มาก
I just wasn't sure of the proper protocol now that you and Leonard are no longer having coitus.ผมไมแน่ใจว่า ตอนนี้เราควรวางตัวยังไง เพราะคุณกับลีโอนาร์ด ไม่มีเพศสัมพันธ์แลัว
The variable which has changed is the coitus.ตัวแปรที่เปลี่ยนไปก็คือ การมีเพศสัมพันธ์
You and I are still friends, and you stop saying "coitus."คุณกับฉันยังเป็นเพื่อนกัน และคุณเลิกพูดว่า มีเพศสัมพันธ์ที
Just to be clear, do I have to stop saying "coitus" with everyone or just you?ขอทำความเข้าใจหน่อย ผมต้องเลิกพูดว่า มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน หรือว่าแค่คุณ

coitus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation
コイタス[, koitasu] (n) coitus; (P)

coitus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus FR: copulation [f] ; coït [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coitus
Back to top