ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preparing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preparing*, -preparing-

preparing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preparing (n.) การตระเตรียม Syn. making ready, establishment

preparing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生员[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 生员 / 生員] scholar preparing for imperial examinations (in former times)

preparing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi)
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord
作成[さくせい, sakusei] (n,vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P)
日割り[ひわり, hiwari] (n) per-diem rate or payment; (preparing) a day's schedule

preparing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาตรฐานการวางผังเมือง[n. exp.] (māttrathān ) EN: guidelines for preparing urban plans FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preparing
Back to top