ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luster*, -luster-

luster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luster (vi.) กลายเป็นมันเงา
luster (n.) ความเป็นเงา See also: ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน Syn. shine, sheen, gloss Ops. dullness, gloom, darkness
luster (n.) ความรุ่งโรจน์ See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์ Syn. excellence, glory, spendor
luster (n.) ความสว่างสุกใส See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส Syn. brilliance, radiance
luster (n.) เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา
luster (vt.) ฉาบให้เป็นเงา See also: ทำให้เป็นเงา
luster (n.) สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา
luster (n.) ช่วงเวลาห้าปี Syn. lustrum
English-Thai: HOPE Dictionary
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lusterความมันแวววาว, ความมันวาว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรง (n.) baluster See also: banister, balustrade, bars, railing, enclosure Syn. ลูกกรง, ซี่กรง, ซี่ลูกกรง
กระหย่อม (n.) cluster See also: group, clump Syn. หย่อม
ซี่ลูกกรง (n.) baluster See also: banister, balustrade, bars, railing, enclosure Syn. ลูกกรง, ซี่กรง
ทะลาย (n.) coconut cluster See also: coconut bunch
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
พัว (adj.) clustered See also: bunched
มกุล (n.) cluster See also: bunch, group Syn. กลุ่ม, พะวง
ยกตนข่มท่าน (v.) bluster See also: swagger, swank, brag
อักษรควบ (n.) cluster consonant
เสียงควบกล้ำ (n.) cluster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป
Not unlike my L-band, globular clusters work.ไม่แตกต่างจาก เอลวงดนตรีของ ฉันกระจุกดาวทรงกลมทำงาน
All right, Smith. Use the arm and lock us onto that small antenna cluster.ตกลง ใช้แขนหนีบล็อคยานเรากับเสาอากาศนั้น
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์
Well, she said "flustered".เอ่อ, เธอบอกว่า "เขาตื่นเต้น."
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค
Disease clusters.การรวมตัวของกลุ่มโรค
I'll fire a red star cluster to signal the raid's over.ผมจะยิงปืนพลุสีแดงให้ เป็นสัญญาณบอกว่าเราบุกสำเร็จแล้ว
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า
And I want two extra bags of peanut clusters.แล้วชั้นก็ต้องการถั่วถุงใหญ่พิเศษ 2 ถุง
All clustered in the Northwest, in the last two weeks.ทั้งหมดเป็นคนที่อยู่นอร์ธเวสท์ ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของชีวิต
(Mohinder) For all his bluster, it is the sad province of Man that he cannot choose his triumph.(โมฮินเดอร์) สำหรับเสียงคำรามของเขาเอง, มันเป็นความเศร้า นั่นเขาไม่สามารถเลือกชัยชนะของเขาได้

luster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, 瑜] excellence; luster of gems
[yíng, ˊ, 莹 / 瑩] luster of gems
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, 瑳] luster of gems
[cuǐ, ㄘㄨㄟˇ, 璀] luster of gems
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 璘] luster of gem
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 璟] luster of gem
[lì, ㄌㄧˋ, 皪] luster (of pearls)
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, 子母炮弹 / 子母炮彈] artillery cluster bomb
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, 小弹 / 小彈] bomblet (of cluster bomb)
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
榴霰弹[liú sǎn dàn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, 榴霰弹 / 榴霰彈] canister shot; cluster bomb; shrapnel shell
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 丛 / 叢] cluster; collection; collection of books; thicket
子母炸弹[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 子母炸弹 / 子母炸彈] cluster bomb
成串[chéng chuàn, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˋ, 成串] cluster; bunch
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, 花丛 / 花叢] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub
集束炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 集束炸弹 / 集束炸彈] cluster bomb
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, 慌张 / 慌張] confused; flustered
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, 气急败坏 / 氣急敗壞] flustered and exasperated; utterly discomfited
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, 光彩] luster; splendor; radiance; brilliance
光泽[guāng zé, ㄍㄨㄤ ㄗㄜˊ, 光泽 / 光澤] luster
梅西耶星表[Méi xī yē xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西耶星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)
梅西叶星表[Méi xī yè xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西叶星表 / 梅西葉星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, 母弹 / 母彈] parent shell (of a cluster bomb)
沉稳[chén wěn, ㄔㄣˊ ㄨㄣˇ, 沉稳 / 沉穩] steady; calm; unflustered
增光[zēng guāng, ㄗㄥ ㄍㄨㄤ, 增光] to add luster; to add glory

luster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
底光り[そこびかり, sokobikari] (n,vs) inner glow or light; deep gloss or luster (lustre)
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen
色沢[しきたく, shikitaku] (n) (obsc) luster and color; lustre and colour
錦上添花[きんじょうてんか, kinjoutenka] (n) adding a crowning touch of beauty (to); giving added luster (to); crowning beauty (honor, grace) with even greater glory
黒光り[くろびかり, kurobikari] (n,vs) black lustre; black luster
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P)
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
クラスタ;クラスター[, kurasuta ; kurasuta-] (n) cluster
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb
クラスタアダプタ[, kurasutaadaputa] (n) {comp} cluster adapter
クラスタサイズ[, kurasutasaizu] (n) {comp} cluster size
クラスタリング[, kurasutaringu] (n) {comp} clustering
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications
クラスタ番号[クラスタばんごう, kurasuta bangou] (n) {comp} cluster number
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] (n) {comp} clustered device
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused
プレアデス星団[プレアデスせいだん, pureadesu seidan] (n) (See 昴) Pleiades star cluster
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology)
ロストクラスタ[, rosutokurasuta] (n) {comp} lost cluster
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
光沢[こうたく, koutaku] (n) brilliance; polish; lustre; luster; glossy finish (of photographs); (P)
冬葵[ふゆあおい;フユアオイ, fuyuaoi ; fuyuaoi] (n) (uk) cluster mallow (Malva verticillata)
千成り瓢箪[せんなりぴょうたん, sennaripyoutan] (n) bottle gourd; ensign bearing cluster of gourds
千生り;千成り[せんなり, sennari] (n) cluster; bunch
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture
塊(P);固まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P)
多羅[たら, tara] (n) (1) (abbr) (See 多羅樹) palmyra; (2) (abbr) (See 多羅葉) lusterleaf holly; (3) patra (silver incense dish placed in front of a Buddhist statue)
多羅葉[たらよう, tarayou] (n) (1) (uk) lusterleaf holly (Ilex latifolia); (2) (See 貝多羅葉) pattra (palmyra leaves used in Ancient India for writing upon)
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
子音群[しいんぐん, shiingun] (n) consonant cluster
度を失う;度をうしなう[どをうしなう, dowoushinau] (exp,v5u) to lose one's presence of mind; be flummoxed; to get flustered
彼岸花[ひがんばな;ヒガンバナ, higanbana ; higanbana] (n) red spider lily (Lycoris radiata); cluster amaryllis
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient
恫喝[どうかつ, doukatsu] (n) intimidation; threat; bluster
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster

luster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
จั่น[n.] (jan) EN: flower cluster ; blossom of the coconut or betel palm ; spadix of the coconut or betel palm FR:
จั่นมะพร้าว[n. exp.] (jan maphrāo) EN: coconut palm flower cluster FR:
จุดเกาะกลุ่ม[n. exp.] (jut kǿ klum) EN: cluster point FR:
การแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān baeng k) EN: classification ; clustering FR:
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[n. exp.] (kān baeng k) EN: data clustering ; data classification FR:
การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม[n. exp.] (kān chak tū) EN: cluster sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม[n. exp.] (kān leūak t) EN: cluster sampling FR:
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān sum baē) EN: cluster sampling FR:
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān sumtūay) EN: cluster sampling FR:
การวิเคราะห์แบบจัดกลุ่ม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cluster analysis FR:
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster FR: grogner ; gronder
เข็มอินเดีย[n. exp.] (khem Indīa) EN: Egyptian star cluster FR:
คลินิกหมอครอบครัว[n. exp.] (khlinik mø ) EN: primary care cluster FR:
เครือข่ายวิสาหกิจ[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: cluster FR:
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
ความต้องการลดลง [n. exp.] (khwām tǿngk) EN: lackluster demand FR:
กิ้งโครง[n.] (kingkhrōng) EN: dried coconut palm flower cluster FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกดาวเปิด[n. exp.] (krajuk dāo ) EN: open cluster FR:
กระจุกดาวทรงกลม[n. exp.] (krajuk dāo ) EN: globular cluster FR:
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Siam cardamon ; Clustered cardamon ; Cambodian cardamom ; Amomum testaceum FR: cardamome [f] ; Amomum testaceum
กระหย่อม[n.] (krayǿm) EN: small group ; cluster FR:
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
ลูกกรง[X] (lūkkrong) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster FR: parapet [m] ; balustrade [f]
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry FR: être agité
มะเดื่อชุมพร [n. exp.] (madeūa chum) EN: Cluster Fig FR:
มะเดื่ออุทุมพร[n. exp.] (madeūa uthu) EN: Cluster Fig Tree ; Goolar ; Gular FR:
เมล่อนเนื้อเขียว ; เมล่อนเนื้อเขียว[n. exp.] (mēlǿn neūa ) EN: Oliver's Pearl Cluster Melon FR:
มวล[n.] (mūan) EN: mass ; group ; cluster FR: masse [f] ; massif [m] ; bloc [m]
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; section FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f]
หมู่ไม้[n.] (mūmāi) EN: thicket ; grove ; bush ; cluster FR: fourré [m] ; bosquet [m] ; buisson [m]
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
พยัญชนะควบกล้ำ[n. exp.] (phayanchana) EN: consonant cluster FR:

luster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhäufung {f}cluster
Cluster {n} | Cluster
Clusteranalyse {f}cluster analysis
Punktwolke {f} [math.]cluster of points
Splitterbombe {f} [mil.]cluster bomb
Stationsrechner {m}cluster controller
Diskettenbereich {m} [comp.]cluster
Getöse {n}bluster
Häufungspunkt {m} [math.]limit point; cluster point
Lüsterklemme {f}luster terminal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luster
Back to top