ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luckless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luckless*, -luckless-

luckless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luckless (adj.) โชคร้าย See also: อับโชค, โชคไม่ดี, ไม่มีโชค Syn. unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless Ops. fortunate, blessed, lucky
English-Thai: Nontri Dictionary
luckless(adj) อับโชค,ไม่มีโชค,ซวย,โชคไม่ดี

luckless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับโชค[adj.] (ap chōk) EN: luckless ; unfortunate ; hapless FR:
อาภัพ[adj.] (āphap) EN: unfortunate ; luckless ; unlucky ; hapless ; ill-fated FR:
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; unfortunate ; bad spell FR: malchanceux ; pas de bol
มีกรรม[adj.] (mī kam) EN: damned ; luckless ; hapless ; ill-starred FR: malchanceux
ซวย[adj.] (sūay) EN: unlucky ; luckless ; hapless ; unhappy FR: malchanceux ; infortuné ; pas verni (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luckless
Back to top