ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look at*, -look at-

look at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look at (phrv.) มองดูที่ See also: จ้องมอง Syn. look on
look at (phrv.) ตัดสิน See also: พิจารณา Syn. look on
look at (phrv.) ตรวจตรา See also: ตรวจสอบ Syn. take at
look at (phrv.) ยอมรับได้ See also: มีได้อีก, เต็มใจรับได้อีก
look at (phrv.) ตรวจดู See also: ดูอย่างสังเกต Syn. examine
look at (phrv.) พิจารณา See also: ไตร่ตรอง Syn. consider, think over
look at (phrv.) มีความเห็น See also: มีทรรศนะ Syn. regard, view
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองเบิ่ง (v.) look at See also: gaze Syn. ดู, มอง
เบิ่ง (v.) look at See also: gaze Syn. ดู, มอง, มองเบิ่ง
เฝ้ามอง (v.) look at See also: look, glance, take a look/glance Syn. เฝ้าดู, สอดส่อง
แลดู (v.) look at See also: see Syn. ดู, มองดู
แลดู (v.) look at See also: see Syn. ดู, มองดู
ทอดพระเนตร (v.) look at (of Royalty) Syn. ดู, ชม, มองดู, เพ่ง, จ้อง, พิศ, ทัศนา
ดูเล่น (v.) look at something for fun See also: look for amusement, look at something for pleasure
คิดตก (v.) look at the bright side of things See also: not take to heart, take philosophically Syn. ปล่อยวาง
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you look at me for a minute?คุณช่วยมองหน้าฉันสักนาทีได้ไหม
Come take a look at thisมาดูอะไรนี่สิ
I need you to take a look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่หน่อย
Hey guys! Take a look at this!เฮ้พรรคพวก มาดูอะไรนี่สิ
You'd better have a look at thisคุณควรจะมาดูสิ่งนี้
I'd like you to take a quick look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่โดยเร็ว
It chills my blood just to look at youแค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
Can you just not look at me like that, please?คุณได้โปรดอย่ามองฉันอย่างนั้นได้ไหม?
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่
And just look at that broom!และเพียงแค่มองไปที่ไม้กวาด ที่!
Yeah, everyone. Look at Hannah, poor girl.อืม ทุกคน ดูอย่าง ฮันนาห์ สาวยากจนสิ
Oh, no, don't look at it. It's not nearly good enough.อย่าเพิ่งดูค่ะ มันยังไม่ดีพอเลย
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ...
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ
Yes, of course. Of course. Look at you.เเน่นอนๆ ดูคุณสิ นั่น!
This kid is five for 0. Well, look at his record.เด็กคนนี้เป็นห้า 0 ดีดูที่บันทึกของเขา
Oh, look. Will you look at the time? Come on.โอ้มอง คุณจะดูได้ตลอดเวลาหรือไม่ มาใน
Nothing but words. Look at this.ไม่มีอะไร แต่คำพูด ดูที่นี้
Oh, boy. Look at that rain. There goes your ball game.โอ้เด็ก ดูฝนตกที่ มีเกมลูกของคุณไป
She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father.She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father.

look at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼视[bī shì, ㄅㄧ ㄕˋ, 逼视 / 逼視] look at from close-up; watch intently
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 瞧] look at
顺眼[shùn yǎn, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 顺眼 / 順眼] pleasing to the eye; nice to look at
不堪入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, 不堪入目] unbearable to look at; an eyesore

look at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご覧ください;御覧ください;ご覧下さい;御覧下さい[ごらんください, gorankudasai] (exp) (uk) (hon) please look at it
そら[, sora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
ほら[, hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P)
まじまじと見る[まじまじとみる, majimajitomiru] (exp,v1) to take a long hard look at something
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at
側める[そばめる, sobameru] (v1,vt) to shove to one side; to look at out of the corner of one's eyes
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant
打ち見る;打見る[うちみる, uchimiru] (v1) to glance at; to look at
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
痛々しい;痛痛しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars)
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed)
花を観る;花を見る[はなをみる, hanawomiru] (exp,v1) (See 花見) to view (cherry) blossoms; to look at flowers
葦の髄から天井のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed
葦の髄から天井を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed
見づらい;見辛い[みづらい, midurai] (adj-i) (1) hard to see; (2) painful to look at
見るのも汚らわしい[みるのもけがらわしい, mirunomokegarawashii] (exp,adj-i) detestable to look at
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P)
映える(P);栄える[はえる, haeru] (v1,vi) to shine; to look attractive; to look pretty; (P)
見やる;見遣る[みやる, miyaru] (v5r,vt) to look at; to gaze; to stare at
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
見るに忍びない[みるにしのびない, mirunishinobinai] (exp) (id) So miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)

look at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
ชระเมียน[v.] (charamīen) EN: look at FR:
ชระเมียง[v.] (charamīeng) EN: look at closely FR:
ด้อม ๆ มอง ๆ = ด้อมๆ มองๆ = ด้อมๆมองๆ[v. exp.] (dǿm-dǿm møn) EN: take a look at ; sniff around FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดูสิ[v. exp.] (dū si) EN: take a look at them FR: Regardez ! ; Regarde !
ดูเวลา[v. exp.] (dū wēlā) EN: look at the time FR: regarder l'heure
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look ; take a glance ; keep watching FR: observer
ฮั่นแน่[X] (han naē) EN: Look at you! ; How about that! FR:
จ้อง[v.] (jǿng) EN: stare (at) ; gaze (at) ; look at FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v. exp.] (jǿng dū) EN: stare ; gaze ; look at FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องมอง[v. exp.] (jǿng møng) EN: stare ; gaze ; look at FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
ขัดหูขัดตา[v. exp.] (khathū khat) EN: be unpleasant to look at FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically FR: considérer avec philosophie
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: beauty ; something nice to look at ; lovely sight FR:
แลดู[v. exp.] (laē dū) EN: have a look (at) ; look at ; take a look FR:
เหลือบ[v.] (leūap) EN: glance ; glimpse ; peep ; peek ; shoot a look at ; shoot a glance at FR: jeter un coup d'oeil ; entrevoir
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; look at ; stare at FR: regarder ; parcourir des yeux ; parcourir
มองในแง่ร้าย[v. exp.] (møng nai ng) EN: look at the dark side ; be pessimistic FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses
มองหน้ากัน[v. exp.] (møng nā kan) EN: look at each other FR: se regarder l'un l'autre
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
พิจารณารอบคอบ[v. exp.] (phijāranā r) EN: look at something from every angle FR: étudier sous tous les angles
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ส่องกะโหลก[v. exp.] (sǿng kalōk) EN: Look at yourself FR:
เตือนตา[v.] (teūoentā) EN: be inviting to look at FR:
ตรวจดู[v. exp.] (trūat dū) EN: inspect ; examine ; look over ; have a look at ; go over FR: scruter ; observer ; inspecter ; examiner
วิโลก[v.] (wilōk) EN: have a look at ; examine ; inspect FR:
วิโลกนะ[v.] (wilōkana) EN: have a look at ; examine ; inspect FR:
แยงยล[v.] (yaēngyon) EN: look at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look at
Back to top