ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-learn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น learn, *learn*,

-learn- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือใหม่ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
เริ่มหัด (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
ไม่ชำนาญ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
He used to learn everything by roteเขาเคยเรียนทุกสิ่งโดยการท่องจำ
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
This way you can learn on your ownด้วยวิธีนี้เธอก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ
Oh, to learn things and-- and get smart.โอ้จะเรียนรู้สิ่ง และได้รับสมาร์ท
Please. I've never been to a large party, but I could learn what to do.ฉันไม่เคยไปงานเลี้ยงใหญ่ๆ ก็จริง เเต่ฉันเรียนรู้ได้นะคะ
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ
I had lots of time to learn how to shoot with my left.ฉันมีเวลาฝึก ยิงปืนด้วยมือซ้าย
You'd better learn to distinguish rank.แกควรหัดแยกแยะตำแหน่งก่อน
You'll have to learn the hard way.ตอนนี้คุณจะต้องเรียนรู้วิธีที่ ยาก
Nothing you can say but you can learn how to play the gameไม่มีอะไรที่คุณสามารถพูดได้ แค่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการเล่นเกม
All the kids'll learn to talk. Sure they will.มีลูก ๆ ที่พูดจ้อ เเน่นอนต้องพูดได้
Come and learn something. You might have to cook for 20 guys some day.มาและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะมีการปรุงอาหารสำหรับ 20 คนบางวัน
So I decided to leave my planet and go out into the universe and try to learn something.ผมเลยตัดสินใจออกจากดาวของผม แล้วก็ท่องไปในจักรวาล และพยายามเรียนรู้บางอย่าง
I'm trying to learn about life, sir.- ผมพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตครับ

-learn- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.

-learn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P)
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
伝え聞く[つたえきく, tsutaekiku] (v5k,vt) to learn by hearsay
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping
懲りる[こりる, koriru] (v1,vi) to learn by experience; to be disgusted with; (P)
教うるは学ぶの半ば[おしうるはまなぶのなかば, oshiuruhamanabunonakaba] (exp) (id) We learn by teaching
確聞[かくぶん, kakubun] (n,vs) learn from reliable sources
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)
聞き及ぶ[ききおよぶ, kikioyobu] (v5b,vt) to hear of; to learn of
聞き覚える;聞きおぼえる[ききおぼえる, kikioboeru] (v1,vt) (1) (See 聞き覚えがある) to be familiar; (2) to learn by ear; to pick up knowledge
聞知[ぶんち, bunchi] (n,vs) learn of
見習い(P);見習(io)[みならい, minarai] (n) learn by observation; apprentice; (P)
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)
覚え易い[おぼえやすい, oboeyasui] (adj-i) easy to learn
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of
Japanese-English: COMDICT Dictionary
学ぶ[まなぶ, manabu] to learn

-learn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheunja) EN: learn by heart ; memorize FR: apprendre par coeur ; mémoriser
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
เล่าเรียน[v.] (laorīen) EN: study ; learn ; go to school FR: étudier ; apprendre
ไม่มีใครแก่เกินเรียน[loc.] (mai mī khra) EN: No one is too old to learn FR: Il n'est jamais trop tard pour apprendre
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: be able to learn language at a very tender age ; learn quickly to speak FR:
ผิดเป็นครู[v. exp.] (phit pen kh) EN: learn from one's mistakes FR:
เปิดหูเปิดตา = เปิดหู เปิดตา = เปิดหู-เปิดตา[xp] (poēt hū poē) EN: open one's eyes ; learn something new ; broaden one's view ; go for a change ; go sightseeing FR: ouvrir les yeux et tendre l'oreille ; être très attentif
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)
เรียน[v.] (rīen) EN: learn ; study ; practise ; take lessons ; take a course (in) FR: étudier ; apprendre ; faire des études ; assimiler ; se former à/aux
เรียนด้วยตนเอง[v. exp.] (rīen dūay t) EN: learn by oneself ; do a self-study course FR: apprendre par soi-même
เรียนเก่ง[v. exp.] (rīen keng) EN: be good at learning ; be good at school ; learn quickly FR: bien apprendre à l'école
เรียนขึ้นใจ[v. exp.] (rīen kheunj) EN: learn by heart FR: apprendre par coeur
เรียนหนังสือ[v. exp.] (rīen nangse) EN: study ; learn ; go to school ; be in school ; be educated FR: étudier ; suivre des cours
เรียนภาษาอังกฤษ[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn English FR: apprendre l'anglais ; étudier l'anglais
เรียนภาษาจีน[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn Chinese FR: apprendre le chinois
เรียนภาษาเกาหลี[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn Korean FR: apprendre le coréen
เรียนภาษาญี่ปุ่น[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn Japanese FR: apprendre le japonais
เรียนภาษาเยอรมัน[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn German FR: apprendre l'allemand
เรียนรู้ [v.] (rīenrū) EN: learn ; learn how ; understand ; study ; read up ; mug up FR: apprendre ; comprendre ; étudier ; s'instruire ; s'initier à
เริ่มหัด[v. exp.] (roēm hat) EN: begin to learn something FR:
ทราบ[v.] (sāp) EN: learn ; be informed ; be told ; hear of ; take due note FR: être informé ; apprendre
ศึกษา[v.] (seuksā) EN: study ; go to school ; receive education ; be educated ; learn ; read up ; mug up ; cram FR: étudier ; apprendre ; s'instruire ; aller à l'école
ซื้อรู้[v.] (seūrū) EN: learn a lesson from having been cheated FR:
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท่องจนขึ้นใจ[v. exp.] (thǿng jon k) EN: learn by heart FR: apprendre par coeur

-learn- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lernbegierde {f}desire to learn
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -learn-
Back to top