ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-investigation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น investigation, *investigation*,

-investigation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has the investigation started?การสอบสวนเริ่มต้นหรือยัง
A story that reveals, with each layer of investigation something finer and nobler.ชั้นอยากได้คนที่จะมาช่วยงานชั้นมากกว่า อ่าใช่ครับ นั่นก้อเป็นอีกกรณีนึง ปล่องให้เป็นหน้าที่ของผมเอง โอเค?
He's been moved to Scotland, which has impeded my investigation into his case.เขาถูกย้ายไปยังสก๊อตแลนด์ซึ่งมี ขัดขวางการตรวจสอบข?
I'm afraid there'll be an investigation after the war.ถ้าคุณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้...
Careful investigation of the facts tell us, therefore that the Scordia woman committed no other crime than that of being iII-fated, alone and beautiful.จากการสืบสวนข้อเท็จจริงเราทราบว่า... แม่หม้ายสกอร์เดียไม่เคยทำผิดอะไร นอกจากโชคร้ายตัวคนเดียว...
...into the investigation of train 177... being conducted at the Eastrail holding warehouses.การสืบสวนคดีรถไฟสาย 177 ที่ลานเก็บรถไฟอีสต์เทรล
The investigation is narrowing downตำรวจเริ่มได้เบาะแสแล้ว 331 00: 47: 48,029
Kwan launches an investigation into the cheating scandal.อาจารย์ควานกำลังสืบเรื่องที่พวกนั้นโกงข้อสอบอยู่
I'm in charge of the claw investigation now, remember?ฉันดูแลเรื่องการสืบสวนคดีของคลอว์ จำได้มั้ย?
Your story doesn't check out, it contradicts our investigation and the statements made by Mrs Peck and Mr Rivers.คำให้การคุณไม่เข้ากับสิ่งที่เราสอบสวนได้ นี่เป็นคำให้การของคุณนายเป็กกับคุณริเวอร์
A police investigation in Scotland.การสืบสวนของตำรวจในสก๊อตแลนด์
I'm conducting an investigation here.ฉันเข้ามาดูแลเหตุการณ์นี้

-investigation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation
勘審[かんしん, kanshin] (n) careful investigation
勘査[かんさ, kansa] (n) investigation
勘検[かんけん, kanken] (n,vs) investigation
勘決[かんけつ, kanketsu] (n,vs) investigation and decision
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation
査察[ささつ, sasatsu] (n,vs) inspection (for compliance); investigation (tax, etc.); (P)
検視(P);検屍;検死[けんし, kenshi] (n,vs) autopsy; inquest; investigation of death; (P)
洗い出す;洗いだす[あらいだす, araidasu] (v5s,vt) (1) to reveal something by washing the surface; (2) to bring to light; to reveal by investigation
海洋調査船[かいようちょうさせん, kaiyouchousasen] (n) ocean investigation ship
現地調査[げんちちょうさ, genchichousa] (n) field survey; field work (research); on-the-spot investigation
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation
素行調査[そこうちょうさ, sokouchousa] (n) probity check; background investigation
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc.
追究(P);追窮[ついきゅう, tsuikyuu] (n,vs) investigation (e.g. academically, of the unknown); enquiry; inquiry; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation

-investigation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสืบค้น[n. exp.] (kān seūp kh) EN: investigation FR: recherche [f]
การสืบสวน[n.] (kān seūpsūa) EN: investigation FR: investigation [f]
การสืบสวนคดีอาญา[n. exp.] (kān seūpsūa) EN: criminal investigation FR:
การสอบสวน[n.] (kān søpsūan) EN: investigation ; probe FR: enquête [f] ; investigation [f]
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest ; enquest ; examination ; inquisition ; probe FR: investigation [f] ; enquête [f] ; information [f]
การไต่สวนเบื้องต้น[n. exp.] (kān taisūan) EN: preliminary investigation FR:
การไต่สวนฝ่ายเดียว[n. exp.] (kān taisūan) EN: ex parte investigation FR:
การตรวจสอบหาความจริง[n. exp.] (kān trūatsø) EN: investigation FR: investigation [f]
การตรวจสอบข้อเท็จจริง[n. exp.] (kān trūatsø) EN: investigation FR: investigation [f]
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[org.] (Køng Banchā) EN: Central Investigation Bureau (CIB) FR:
กองตรวจภาษีอากร[n. exp.] (køng trūat ) EN: bureau of investigation of tax offences FR:
กรมสอบสวนคดีพิเศษ[org.] (Krom Søpsūa) EN: Department of Special Investigation (DSI) FR:
งานวิจัย[n. exp.] (ngān wijai) EN: research ; research work ; investigation ; study ; report FR: étude [f] ; rapport [m] ; travail de recherche [m] ; travaux de recherche [mpl] ; recherche [f]
แผนกสืบสวน[n. exp.] (phanaēk seū) EN: investigation section FR:
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)[org.] (Samnakngān ) EN: Department of Special Investigation (DSI) FR:
สันติบาล[n.] (santibān) EN: public security officer ; special security police ; Central Bureau of Investigation FR:
ธรรมวิจัย[n.] (thammawijai) EN: investigation of the Truth ; investigation of the Doctrine ; research on the Dhamma ; search of Truth FR:
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
วิมังสา[n.] (wimangsā) EN: investigation FR:

-investigation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückstandsverfolgung {f}backlog investigation
Komponentenuntersuchung {f}component investigation
Seeamt {n}maritime casualty investigation board
Seeunfalluntersuchung {f}maritime casualty investigation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -investigation-
Back to top