ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inspire-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inspire, *inspire*,

-inspire- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Emmy Ema Hesire you inspire me.เอ็มมี่... ...เอ็มมา ฮีไซร์... ...คุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผม
What good is making music... except to teach and inspire the people?จะรังสรรค์งานดนตรีไปทำไม... นอกจากสอน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงชน
People who inspire me, artists I admire, editorials I don't.คนสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปินคนโปรด บทบรรณาธิการที่ไม่ชอบ
Maybe one reproduction will inspire another.บางทีการผสมพันธุ์ อาจช่วยสร้าง แรงบันดาลใจให้คนอื่น
So If they inspire you.ถ้ามันเป็นแรงบันดาลใจได้
Unlike you and your colleagues, money does not inspire me.ผมไม่เหมือนพวกคุณ ผมไม่เห็นแก่เงิน
I need a world journey to inspire me.ตอนนี้ฉันอยากเดินทางเพื่อหาแรงบันดาลใจ
Now, tell me, did the coalition inspire the poetry?- หรือกลอนเป็นแรงดลใจของแนวร่วม
Or did the poetry inspire the coalition?- มันเริ่มจะแปลกแล้ว
And the winner's plaque, which will be on display right at the main entrance for the entire month, which should inspire all of us to reach deep inside us so we can find it, the best inside usและโล่รางวัลของผู้ชนะเลิศ ซึ่งได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง ตลอดทั้งเดือน ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของเราทุกคน เข้าถึงลึกข้างในหัวใจของเรา
No. Charlie, you could inspire some young kid to do what you can't.เปล่า ชาร์ลี คุณให้แรงบันดาลใจเด็ก ๆ ให้ทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้สิ
Ms. Graham, I'm here to inspire a kid.คุณครูเกรแฮม ผมมาเพื่อให้แรงบันดาลใจเด็ก

-inspire- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り移る;乗りうつる;乗移る[のりうつる, noriutsuru] (v5r,vi) to change (cars or horses); to transfer; to possess; to inspire

-inspire- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันดาลใจ[v. exp.] (bandān jai) EN: inspire FR: inspirer
แดดาล[v.] (daēdān) EN: inspire ; affect FR:
ดลบันดาล[v.] (donbandān) EN: inspire ; engender ; bring forth ; give rise to ; create FR: inspirer
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate FR:
บันดาลใจ[v. exp.] (raēng cheūa) EN: inspire FR: inspirer
ทำให้เกิด[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about ; inspire FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher ; inspirer
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ[v. exp.] (thamhai koē) EN: inspire FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inspire-
Back to top