ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mucilage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mucilage*, -mucilage-

mucilage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mucilage (n.) เมือก See also: มูก, เยื่อเมือก
mucilage (n.) น้ำเมือกจากต้นไม้ See also: ยางต้นไม้ Syn. glue, paste
English-Thai: HOPE Dictionary
mucilage(มิว'ซะลิจฺ) n. เมือก,ยาง,มูก,น้ำเมือกจากต้นไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
mucilage(n) กาว,แป้งเปียก,ยาง,เมือก,มูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mucilage๑. สารเมือก๒. ยาน้ำเมือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mucilagesสารเมือก, สารโมเลกุลใหญ่ที่ชอบน้ำ, มิวซิเลจ, ยาน้ำเมือก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมือก (n.) mucilage See also: mucus Syn. มูก

mucilage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
粘液[ねんえき, nen'eki] (n,adj-no) mucus; mucilage; viscous liquid; phlegm

mucilage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาว[n.] (kāo) EN: mucilage FR: mucilage [m]
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage FR:
เมือก[n.] (meūak) EN: mucilage ; mucus FR: glaire [f] ; mucus [m]
แป้งเปียก[n.] (paēng pīek) EN: paste ; mucilage FR: pâte [f] ; mucilage [m] ; colle d'amidon [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mucilage
Back to top