ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gardening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gardening*, -gardening-

gardening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gardening (n.) การจัดสวน See also: การทำสวน, การเพาะปลูก Syn. cultivation, growing
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gardeningการทำสวน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See the way the handle on those pruning shears matches her gardening clogs?ดูว่าเธอกำลังเล็มกิ่งไม้สิ กรรไกของเธอช่างเหมาะกับเกี๊ยของเธอเสียจริง
There was a pair of gardening shears left on the floor of the shed.กรรไกรทำสวนถูกทิ้งไว้ในห้องเก็บของ
And let everyone at Gardening Today know I've secretly arranged an interview at Alette magazine?แล้วให้ทุกคนที่ นิตรสารสวนสวย รู้ว่าฉันแอบนัดสัมภาษณ์งานที่นิตยสาร อัลเล็ต หรอไง
People are asking us for gardening tips.คนเขามาขอให้ช่วยเรื่องเคล็ดลับทำสวน
I'd leave you all the time you wanted for your books and similes and such, your uncle says you've a passion for landscape gardening which I'm happy to indulge.ผมจะปล่อยให้คุณใช้เวาลาเต็มที่กับ ทุกสิ่งที่คุณอยากทำ หนังสืออุปมา คุณลุงคุณท่านบอกว่าคุณหลงใหลในการจัดสวน ความงดงาม ซึ่งผมเองยินดีที่จะยอมตามใจ
This is where you spend your gardening leave, is it?ที่นี่คือสถานที่คุณใช้เวลาทั้งหมด ในระหว่างที่ถูกสอบสวนทางวินัยใช่ไหม
Better get out your gardening gloves, lily.ดีเสียจนจะถอดถุงมือทำสวนออก ลิลี่
Seems like there might be an opening in the gardening club.ดูเหมือนว่าการประชุม อาจจะเปิดประชุมในสวน
Oh, I thought I was pretty good when I followed you to the gardening store on Euclid.เหรอ ผมว่าผมทำได้ดีนะตอนผมตามคุณไปที่ ร้านอุปกรณ์ตกแต่งสวนที่ยูคลิด
Librarian, indoor gardening enthusiast, our demon's next organ donor.บรรณารักษ์ คลั่งไคล้การปลูกสวนในร่ม
This from a man wearing a hat that says "landscaping and gardening supplies."นี่คือคำพูดจากชายที่สวมหมวก ที่เขียนว่า "รับจัดสวน และจำหน่ายอุปกรณ์ทำสวน"
"What happens if the user gets their hand cut off in a freak gardening accident?"จะเกิดอะไร ถ้าผู้ใช้มือขาด จากอุบัติเหตุ ตอนทำสวน

gardening ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
园艺[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, 园艺 / 園藝] gardening; horticultural

gardening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーデニング[, ga-deningu] (n) gardening
取り木;取木[とりき, toriki] (n) layering (in the gardening sense)
園芸植物[えんげいしょくぶつ, engeishokubutsu] (n) gardening plant
園芸用こて;園芸用鏝;園藝用鏝(oK)[えんげいようこて, engeiyoukote] (n) (See 移植ごて) small shovel or trowel used in gardening
園芸用具[えんげいようぐ, engeiyougu] (n) gardening tools
移植ごて;移植鏝[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening
築庭[ちくてい, chikutei] (n,vs) landscape gardening
造園[ぞうえん, zouen] (n) landscape gardening
造園術[ぞうえんじゅつ, zouenjutsu] (n) art of landscape gardening
園芸[えんげい, engei] (n,adj-no) horticulture; gardening; (P)
土弄り;土いじり[つちいじり, tsuchiijiri] (n) (1) (See 土遊び) playing with dirt; (2) gardening; farming (as a hobby)

gardening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนปลูก[n. exp.] (chøn plūk) EN: gardening trowel ; garden trowel ; trowel FR: plantoir [m]
การทำสวน[n. exp.] (kān tham sū) EN: gardening FR: jardinage [m]
เครื่องมือทำสวน[n. exp.] (khreūangmeū) EN: garden tools ; gardening tools FR: outillage de jardin [m]

gardening ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gartenarbeit {f}gardening
Gärtnerdienste {pl}gardening and plant care
Gartengerät {n}gardening tool
Gemüsebau {m}vegetable gardening; cultivation of vegetables

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gardening
Back to top