ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frontal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frontal*, -frontal-

frontal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frontal (adj.) ซึ่งอยู่ข้างหน้า See also: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า Syn. front
frontal bone (n.) กระดูกหน้าผาก
English-Thai: HOPE Dictionary
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frontal๑. -หน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ metopic]๒. -ด้านหน้า๓. -แบ่งหน้าหลัง [มีความหมายเหมือนกับ coronal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal boneกระดูกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontalกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]
Frontal Boneกระดูกหน้าผาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดูกหน้าผาก (n.) frontal bone
กะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง
ตะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง, กะพอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้
Research suggests ocd involves oblems in communication between the frontal of the brain and the orbital cortex.ผลการวิจัยระบุว่าโรคOCD/Nเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารระหว่าง สมองตรงหน้าผาก/Nกับสมองระหว่างเบ้าตา
Instead of a frontal attack, we fly south to Marcheville first and then swing north to the strike area.แทนการเข้าตีด้านหน้า เราจะบินลงใต้ไปที่มาร์เซอวิลล์ก่อน แล้วหักขึ้นเหนือมาทิ้งระเบิด
It's in the frontal lobe.มันอยู่ในสมองด้านหน้า
Even then, a frontal lobe tumor is unpredictable.มันคือเนื้องอก จะให้ทำไง
Even if she succeeds, we don't stand a chance against a frontal war.ถึงแม้ว่านางจะทำสำเร็จ เราก็ไม่มีทางรับมือกับสงครามเผชิญหน้าได้
The blow to the forehead caused bruising to the right frontal lobe.การจามที่หน้าผากทำให้เกิดรอยช้ำที่ติ่งหูด้านหน้า
If she's looking to head the Company, there has to a more realistic plan than a one-man frontal assault.ถ้าเธอต้องการจะนำ company จะต้องมีแผนจริงๆที่ไม่ใช่วันแมนโชว์ บุกด้านหน้า
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา

frontal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正锋[zhèng fēng, ㄓㄥˋ ㄈㄥ, 正锋 / 正鋒] frontal attack (brush movement in painting)
额叶[é yè, ㄜˊ ㄧㄝˋ, 额叶 / 額葉] frontal lobe
额骨[é gǔ, ㄜˊ ㄍㄨˇ, 额骨 / 額骨] frontal bone (forehead)

frontal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前頭葉[ぜんとうよう, zentouyou] (n) frontal lobe
前頭骨[ぜんとうこつ, zentoukotsu] (n) frontal bone (of the skull)
前額部[ぜんがくぶ, zengakubu] (adj-no) forehead; frontal
向こう疵[むこうきず, mukoukizu] (n) frontal wound
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi
正攻法[せいこうほう, seikouhou] (n) frontal attack
正面攻撃[しょうめんこうげき, shoumenkougeki] (n) frontal attack
界雷[かいらい, kairai] (n) frontal thunderstorm
全面対決[ぜんめんたいけつ, zenmentaiketsu] (n,vs) all-out (frontal, total) confrontation
前頭筋[ぜんとうきん, zentoukin] (n) frontalis muscle
押し倒し[おしたおし, oshitaoshi] (n) oshitaoshi; (frontal) push-down; (win by) knocking down opponent by pushing him with hand(s) rested on his body

frontal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะโหลกศีรษะส่วนหน้า[n. exp.] (kalōk sīsa ) EN: frontal bone FR: os frontal [m]
กระดูกหน้าผาก[n. exp.] (kradūk nāph) EN: frontal bone FR: frontal [m] ; os frontal [m]
กระพอง[n.] (kraphøng) EN: two humps on the sides of an elephant's head ; frontal protuberances of an elephant's head FR:
หน้า[adj.] (nā) EN: front FR: avant ; frontal ; initial
พูสมองส่วนหน้า[n. exp.] (phū samøng ) EN: frontal lobe FR: lobe frontal [m]
สมองกลีบหน้า[n. exp.] (samøng klīp) EN: frontal lobe FR:
สมองส่วนหน้า[n. exp.] (samøng suan) EN: forebrain ; frontal lobe ; prosencepphalon FR: lobe frontal [m]
ส่วนหน้า[adj.] (suannā) EN: front ; frontal FR: frontal
ตะพอง[n.] (taphøng) EN: frontal humps of an elephant FR:
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāi) EN: FR: ville frontalière [f]
อาณาจักรชายแดน[n. exp.] (ānājak chāi) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
บริเวณชายแดน[n. exp.] (børiwēn chā) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
บริเวณแนวพรมแดน[n. exp.] (børiwēn naē) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
จังหวัดชายแดน[n. exp.] (jangwat chā) EN: border province FR: province frontalière [f]
จังหวัดชายแดนภาคใต้[n. exp.] (jangwat chā) EN: Southern border provinces FR: provinces frontalières du Sud [fpl]
การค้าชายแดน[n. exp.] (kān khā chā) EN: FR: commerce frontalier [m]
กรณีพิพาทชายแดน[n. exp.] (karanī phip) EN: border dispute FR: conflit frontalier [m] ; querelle de frontière [f]
กรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา[n. exp.] (karanī phip) EN: FR: conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge [m]
คาบเส้น[adj.] (khāpsen) EN: on the borderline ; on the line ; by the skin of one's teeth FR: frontalier
เขตพรมแดน[n. exp.] (khēt phromd) EN: borderland ; frontier ; border area FR: zone frontalière [f]
คลองด่าน[n. exp.] (khløng dān) EN: FR: canal frontalier [m]
แม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่าง[n. exp.] (maēnām thī ) EN: FR: fleuve frontalier [m] ; fleuve qui tient lieu de frontière [m]
หมู่บ้านชายแดน[n. exp.] (mūbān chāid) EN: border village FR: village frontalier [m]
ส่วนหน้า[n.] (suannā) EN: front ; front part ; front section FR: front [m] ; partie frontale [m]
ตลาดชายแดน[n. exp.] (talāt chāi ) EN: border market FR: marché frontalier [m]
ตลาดการค้าชายแดน[n. exp.] (talāt kān k) EN: border market FR: marché frontalier [m]

frontal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash
Stirnhöhlenvereiterung {f} [med.]suppurative frontal sinusitis
Frontalangriff {m}frontal attack
Stirnbein {n} [anat.]frontal bone
frontal {adj}frontal
frontal {adv}frontally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frontal
Back to top