ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attending

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attending*, -attending-

attending ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attending (prep.) เข้าร่วม
attending (n.) การพยาบาล Syn. fostering

attending ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ, 跷课 / 蹺課] avoid attending classes
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)

attending ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
劇場通い[げきじょうがよい, gekijougayoi] (n) attending shows
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties
駅前留学[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase)
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer

attending ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attending
Back to top