ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instill*, -instill-

instill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instill (vt.) ค่อยๆ ซึมเข้าไป See also: นำเข้าไปทีละน้อย, นำเข้าไปทีละหยด
instill (vt.) ทำให้ประทับใจ See also: ทำให้ฝังใจ
instill (vt.) ปลูกฝัง See also: เพาะ
instill in (phrv.) ใส่เข้าไป See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง Syn. instil in
instill into (phrv.) ใส่เข้าไป See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง Syn. instil into
instill with (phrv.) สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย Syn. instil with
instillation (n.) การแผ่กระจาย See also: การระบาย Syn. diffuseness
English-Thai: HOPE Dictionary
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instillationการหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instillationหยดทีละน้อย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม
And then we're gonna instill some renewed confidence in it.จากนั้นเราจะปลูกฝัง ความมั่นใจลงไปใหม่
And to instill order.และอยู่ในระเบียบวินัย
It's designed to instill fear in the populace.มันถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อปลูกฝังความหวาดกลัวให้กับประชาชน
Well, William, I'm just trying to instill the spirit of giving in your students.วิลเลี่ยม ฉันก็แค่พยายาม ทำให้ลูกศิษย์คุณซึมซับจิตวิญญาณของการให้
We instill hope again and again and again.เรารื้อฟื้นความหวัง อีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง
In that particular match-up we felt that we needed something that could instill the fear in them.ในเกมแมทช์นั้น ๆ เรารู้สึกว่า เราต้องมีอะไรซักอย่าง ที่สามารถข่มขวัญพวกเขาได้
Okay, you're not instilling With a great deal of confidence here, dad.เอาล่ะ พ่อไม่ค่อย ให้กำลังใจกันเท่าไหร่เลย
Instilling a sense of good, clean competition- ใช่ รู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นที่ดี ในเด็กๆ
At my direction, she persuaded him to become a born-again Christian, and instilled him with the drive to bring together all the people he'd wronged.แต่เธอก็เล่นตามบทได้อย่างงดงาม ไม่มีทางที่เธอจะรู้ได้เลยว่า ฉันวางแผนที่จะฆ่าเจมส์ วู้ดส์ แล้วโยนความผิดให้ทอม ทัคเกอร์
A kiss on the forehead instills faith and trust.จูบที่หน้าผากหมายถึง ศรัทธาและเชื่อใจ
A kiss on the forehead instills faith and trust.จูบที่หน้าผากค่อยๆซึมซับความเชื่อใจ

instill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart

instill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)

instill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรอก[v.] (krøk) EN: pour ; pour into ; rinse ; gargle ; instil ; instill (Am.) FR: verser ; instiller
ปลูกฝัง[v.] (plūkfang) EN: instill ; foster ; inculcate ; enculturate FR:
หยอด[v.] (yøt) EN: drop ; pour out drop by drop ; pour slowly ; feed small quantities FR: instiller ; verser goutte à goutte

instill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instillation {f}instillation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instill
Back to top