ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reciprocally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reciprocally*, -reciprocally-

reciprocally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reciprocally (pron.) ซึ่งกันและกัน See also: แก่กันและกัน Syn. mutually
reciprocally (adv.) โดยเปลี่ยนกันได้ See also: อย่างสลับกันได้ Syn. exchangeably

reciprocally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reciprocally
Back to top