ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strenuously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strenuously*, -strenuously-

strenuously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strenuously (adv.) โดยแรง See also: อย่างแรง Syn. forcefully, vigorously Ops. gently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยัน (adv.) strenuously See also: arduously, laboriously
ขยัน (adv.) strenuously See also: arduously, laboriously
ตัวเป็นเกลียว (adv.) strenuously See also: arduously, laboriously Syn. ขยัน
ตัวเป็นเกลียว (adv.) strenuously See also: arduously, laboriously Syn. ขยัน

strenuously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P)

strenuously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำงานหนัก[v. exp.] (tham ngān n) EN: work hard ; do heavy work ; work strenuously ; drudge ; grind ; toil FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)
ตัวเป็นเกลียว[adv. (loc.)] (tūapenklīo) EN: strenuously ; to the extreme ; to a frazzle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strenuously
Back to top