ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-drunkard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drunkard, *drunkard*,

-drunkard- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She does not think the Drunkard Immortal needed his life saved.ข้าไม่เชื่อว่าที่เจ้าขี้เหล้าอมตะนั่นทำ ก็เพราะอยากให้ตัวเองรอดหรอก
That could be got by any drunkard with his tot of rum.ซึ่งพวกขี้เมากับเหล้ารัมของเขาจะสามารถรับไว้ได้
He's a drunkard through and throughเมาหัวราน้ำเป็นประจำ..
Sir Francis Haddock was a drunkard and a hopeless reprobate.Francis Haddock ทั้งขี้เมา ทั้งไร้จริยธรรม
This lowlife drunkard lying dead here threatened murder on my family.ไอ้ขี้เมาชั้นต่ำที่นอนตายอยู่ตรงนี้ ขู่จะฆ่าครอบครัวฉัน
Oh, Roger brought the drunkard out early this year. How droll.ปีนี้โรเจอร์เมาเร็วนะ ตลกจัง

-drunkard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard
大虎[おおどら, oodora] (n) (1) big tiger; (2) drinker; staggering drunkard
飲み抜け;飲抜け[のみぬけ, nominuke] (n) drunkard

-drunkard- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่มหัวราน้ำ[v. exp.] (deūm hūarān) EN: be a drunkard FR:
ขี้เหล้า[n. exp.] (khī lao) EN: drunkard ; boozer ; alcoholic ; drunken FR: alcoolique
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man ; alkie (vulg.) ; boozer ; dipso (vulg.) ; tippler ; wino (vulg.) FR: ivrogne [m, f] ; éponge [f] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -drunkard-
Back to top