ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*drunkard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drunkard, -drunkard-

*drunkard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drunkard (n.) คนเมา See also: ขี้เมา, คนขี้เมา Syn. boozer, rummy, dipsomaniac Ops. teetotaler, abstainer
habitual drunkard (n.) คนเมา (คำโบราณ) See also: คนขี้เมา Syn. drunkard
English-Thai: HOPE Dictionary
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot,alcoholic
English-Thai: Nontri Dictionary
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เมา (n.) drunkard See also: toper, sot, wine bibber Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lift yourself up Drunkards Four the omen was foretold and now we have a fear more grave today I saw the day become like night...Lift yourself up Drunkards Four... ...the omen was foretold... ...and now we have a fear more grave...
There are drunkards and rough men out hereแถวนี้มีพวกขี้เมา กับพวกกักขระเต็มไปหมด
She does not think the Drunkard Immortal needed his life saved.ข้าไม่เชื่อว่าที่เจ้าขี้เหล้าอมตะนั่นทำ ก็เพราะอยากให้ตัวเองรอดหรอก
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว
That could be got by any drunkard with his tot of rum.ซึ่งพวกขี้เมากับเหล้ารัมของเขาจะสามารถรับไว้ได้
He's a drunkard through and throughเมาหัวราน้ำเป็นประจำ..
This is just a drunkard's gibberish.นี่เป็นการพูดจาไร้สาระสิ้นดี
Sir Francis Haddock was a drunkard and a hopeless reprobate.Francis Haddock ทั้งขี้เมา ทั้งไร้จริยธรรม
This lowlife drunkard lying dead here threatened murder on my family.ไอ้ขี้เมาชั้นต่ำที่นอนตายอยู่ตรงนี้ ขู่จะฆ่าครอบครัวฉัน
Oh, Roger brought the drunkard out early this year. How droll.ปีนี้โรเจอร์เมาเร็วนะ ตลกจัง
The Lloyds are feckless drunkards, is more like it.นั่นคือปัญหา เดอะลอยส์ก็พวกขี้เมาอ่อนแอ
"An old drunkard, whom Begbie had been looking at,"ตาแก่ขี้เมาคนที่เบกบี้มองอยู่

*drunkard* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒徒[jiǔ tú, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄨˊ, 酒徒] drunkard
酒鬼[jiǔ guǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, 酒鬼] drunkard

*drunkard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard
大虎[おおどら, oodora] (n) (1) big tiger; (2) drinker; staggering drunkard
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer
酔っ払い(P);酔っぱらい;酔払い[よっぱらい, yopparai] (n) drunkard; (P)
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk
酔漢[すいかん, suikan] (n) drunkard; drunken fellow
酩酊者[めいていしゃ, meiteisha] (n) drunkard; reveller
飲み抜け;飲抜け[のみぬけ, nominuke] (n) drunkard
飲んだくれ[のんだくれ, nondakure] (n) drunkard; piss-artist
飲助;飲み助;呑み助[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker

*drunkard* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่มหัวราน้ำ[v. exp.] (deūm hūarān) EN: be a drunkard FR:
ขี้เหล้า[n. exp.] (khī lao) EN: drunkard ; boozer ; alcoholic ; drunken FR: alcoolique
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man ; alkie (vulg.) ; boozer ; dipso (vulg.) ; tippler ; wino (vulg.) FR: ivrogne [m, f] ; éponge [f] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *drunkard*
Back to top