ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portal*, -portal-

portal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portal (n.) ประตู See also: ทางเข้า Syn. doorway
English-Thai: Nontri Dictionary
portal(n) ประตูใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
portal circulationการไหลเวียนพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll open the portal and get the boss!ฉันจะเปิดประตูแล้วไปหาบอส
The portal will only open if we offer the blood of an innocent.ประตูมิติจะเปิดต่อเมื่อ ได้รับเืลือดอันบริสุทธิ์ของทารกเท่านั้น
You've opened the portal for zod !แกได้เปิดประตูทางเข้าให้กับซอด
Shanti had a genetic anomaly, and that was the portal into my research.Shanti มีความผิดปกติทางพันธุกรรม และนั่นเป็นทางเข้าสู่งานวิจัยของฉัน
And that his sons are going to arrive soon there, by the portal key.แล้วเด็กๆของเขาจะไปถึงเร็วๆนี้ด้วยกุญแจนำทาง
I'm charged with guarding the portal to another world.ฉันมีหน้าที่ปกป้องไม่ให้ใครเข้าประตูข้ามภพนี้.
The portal to the Underworld lies within the labyrinth.ทางเข้ายมโลก อยู่ในเขาวงกต
There's a portal inside the center of this labyrinth.มีทางเข้าอยู่กลางเขาวงกต
The portal is in here somewhere.ทางเข้าต้องอยู่แถวนี้
Besides, you'll need me to reopen the portal on the other side.อีกอย่าง คุณต้องการผม เพื่อเปิดประตูมิติอีกด้าน
I came back 60 years older went through the time portal to try to beat you guys back.ฉันเดินทางข้ามเวลาอนาคตมา60ปี มาเพื่อเตะก้นพวกนาย
He went through the time portal and tried to reset the timeline.เขาผ่านประตูมิติและพยายามตั้งเส้นเวลาใหม่.

portal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际网络门户[guó jì wǎng luò mén hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, 国际网络门户 / 國際網絡門戶] internet portal
雅虎[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, 雅虎] Yahoo, internet portal

portal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポータル[, po-taru] (n) {comp} portal
ポータルサイト[, po-tarusaito] (n) {comp} Internet portal
企業内情報ポータル[きぎょうないじょうほうポータル, kigyounaijouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
企業情報ポータル[きぎょうじょうほうポータル, kigyoujouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
支石墓[しせきぼ, shisekibo] (n) dolmen; portal tomb
照合写真[しょうごうしゃしん, shougoushashin] (n) (See 確認写真) portal film (e.g. in radiotherapy)
確認写真[かくにんしゃしん, kakuninshashin] (n) portal film (e.g. in radiotherapy)
門脈[もんみゃく, monmyaku] (n,adj-no) portal vein
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet

portal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portal {n} | Portale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portal
Back to top