ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aperture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aperture*, -aperture-

aperture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aperture (n.) ช่อง See also: รู Syn. gap, hole
aperture (n.) เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อง See also: เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
English-Thai: HOPE Dictionary
aperture(แอพ'พะเชอะ) n. รู,ช่อง, (hole)
English-Thai: Nontri Dictionary
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apertureรู, ช่อง, ปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ
That aperture excludes the chaos of extraneous light rays that surround us.รูรับแสงที่ไม่รวมความสับสนวุ่นวาย ของรังสีแสงภายนอกที่ล้อมรอบเรา
In attracting the concern of the future king of Bavaria, young Joseph Fraunhofer found an aperture into a different universe.ในการดึงดูดความกังวลของ กษัตริย์ในอนาคตของบาวาเรีย หนุ่มโจเซฟ ฟรอนฮอเฟอ พบรูรับแสงเป็นจักรวาล ที่แตกต่างกัน
Close the field aperture now!ปิดช่องว่างในช่องทันที!
Did you change the aperture?เธอปรับรูรับแสงรึยัง?
Time and date that the video was taken and aperture, make and model of the camera including the serial number.เวลาและข้อมูลที่ วิดิโอถูกถ่าย ผู้ผลิต รุ่น รวมไปถึงหมายเลขซีเรียล
The smaller the aperture, the fewer directions that light can come from.รูรับแสงขนาดเล็ก, ทิศทางว่าแสงน้อยได้มาจาก

aperture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光圈[guāng quān, ㄍㄨㄤ ㄑㄩㄢ, 光圈] aperture; diaphragm
孔穴[kǒng xué, ㄎㄨㄥˇ ㄒㄩㄝˊ, 孔穴] aperture; hole; cavity
隙缝[xì fèng, ㄒㄧˋ ㄈㄥˋ, 隙缝 / 隙縫] aperture

aperture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパーチャ;アパーチュア[, apa-cha ; apa-chua] (n) aperture
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille
アパコン[, apakon] (n) (abbr) aperture compensation
アパチャカード[, apachaka-do] (n) {comp} aperture card
穴隙[けつげき, ketsugeki] (n) crevice; aperture
開き口[ひらきぐち, hirakiguchi] (n) {comp} aperture
開口[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) opening; aperture (e.g. camera); (2) opening one's mouth; beginning to speak; (adj-f) (3) open; broad; (P)
開口数[かいこうすう, kaikousuu] (n) numerical aperture (in photography)
開口率[かいこうりつ, kaikouritsu] (n) aperture ratio
開口部[かいこうぶ, kaikoubu] (n) aperture
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card
開き口[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture
開口数[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture

aperture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity ; gap FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; baie [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ส้วง[n.] (sūang) EN: aperture ; cavity FR:

aperture ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hakenmaul {n}hook aperture
Aperturverzerrung {f}aperture distortion
Blendenbereich {m} [photo.]aperture speed range
Mikrofilmlochkarte {f}aperture card

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aperture
Back to top