ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dial*, -dial-

dial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dial (n.) ที่หมุนโทรศัพท์
dial (n.) หน้าปัด Syn. face, front
dial (vi.) หมุนโทรศัพท์ See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ Syn. phone, ring, telephone
dial (vt.) หมุนโทรศัพท์ See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ Syn. phone, ring, telephone
dialect (n.) ภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพ Syn. jargon, slang
dialect (n.) ภาษาถิ่น See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง Syn. argot, cant
dialectal (adj.) เกี่ยวกับภาษาและสำเนียงเฉพาะถิ่น
dialectic (adj.) เกี่ยวกับการโต้แย้งด้วยเหตุผล See also: ตรรกวิทยา
dialectician (n.) นักตรรกวิทยา
dialog (n.) การอภิปราย See also: การสนทนา
dialog (n.) บทพูด See also: บทสนทนา Syn. dialoque
dialog (vi.) สนทนา See also: อภิปราย
dialogist (n.) คู่สนทนา (คำทางการ) See also: คู่คุย, เพื่อนคุย, คนที่คุยด้วย Syn. conversationalist
dialogue (n.) การสนทนา (คำทางการ) See also: การอภิปราย Syn. dialog
dialogue (n.) บทสนทนา See also: บทพูด
dialogue (vi.) สนทนา See also: อภิปราย
dialoque (n.) บทพูด See also: บทสนทนา
dialysis (n.) การบวนการกรองของเสียจากเลือดของคนไข้
English-Thai: HOPE Dictionary
dial(ได'เอิล) {dialled,dialling,dials} n. หน้าปัด,เกจ์ -vt.,vi. ใช้หน้าปัดแสดง,หมุนจานหมุนด้วยนิ้วมือ (เช่นโทรศัพท์), See also: dialler n. ดูdial, Syn. indicator,pointer
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
dialog(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialyse(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
dialysis(ไดแอล'ลิซิส) n. กระบวนการแยกcrystalloidsออกจากcolloidsในสารละลายโดยผ่านเยื่อบาง, See also: dialytic adj. ดูdialysis -pl. dialyses
dialyze(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
English-Thai: Nontri Dictionary
dial(n) หน้าปัด
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dialต่อเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialectภาษาถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dialecticวิภาษวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialogueบทสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialysisการแยกสารผ่านเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dial, Mainหน้าปัดใหญ่ [การแพทย์]
Dialect dictionaryพจนานุกรมภาษาถิ่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [TU Subject Heading]
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Dialysisไดอะไลซิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dialyzers, Coilไดอะลัยเซอร์ที่เป็นท่อขด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าปัด (n.) dial
ภาษาถิ่น (n.) dialect See also: regional speech, localism, vernacular Syn. ภาษาย่อย
ภาษาพื้นเมือง (n.) dialect See also: regional speech, localism Syn. ภาษาถิ่น
ภาษาย่อย (n.) dialect See also: regional speech, localism, vernacular
ต้นหยี (n.) Dialium cochinchinensis Syn. ลูกหยี
ลูกหยี (n.) Dialium cochinchinensis Syn. ต้นหยี
หยี (n.) Dialium cochinchinensis Syn. ต้นหยี, ลูกหยี
บทพูด (n.) dialogue See also: conversation
ละครพูด (n.) dialogue play See also: legitimate drama
คำเมือง (n.) Northern Thai dialect
ต้อนรับขับสู้ (v.) receive cordially See also: welcome heartily, entertain warmly Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
นาฬิกาแดด (n.) sundial
สอบซ่อม (v.) take a remedial exam See also: retest, retake the exam
สักวา (n.) initial word of a dialogue which is sung See also: kind of rondeau
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must have dialed a wrong numberฉันต้องโทรเบอร์ผิดแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the dial below and right of the airspeed indicator.หน้าปัทม์มันอยู่ข้างล่างทางขวา ของมาตรวัดความเร็วลม
State health officials are asking anyone experiencing symptoms... to dial 9-1-1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ ให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวโทรแจ้ง 911
Just dial 1-800-TORTURED MORMON?แค่โทร 1-800-TORTURED MORMON?
After the murders, Blanchard and Dial went back to their motel room, counted theirjewels, and then they called the airlines to buy plane tickets to Costa Rica.หลังจากฆาตกรรมแบลนชาร์ดและไดร์ ก็กลับไปยังห้องพักที่โรงเเรม นับเครื่องเพชรของพวกเขา แล้วโทรหาสายการบินเพื่อซื้อตั๋วไปยังคอสตาริก้า
You have to dial an access code to pick up your messages.คุณต้องกดรหัสผ่าน เพื่อรับข้อความ
Mandy Aaron, dial extension 200, please.Mandy Aaron, dial extension 200, please.
Mandy Aaron, dial extension 200.Mandy Aaron, dial extension 200.
'Cause when your fingers dial those seven little numbers, it really turns me on.เพราะเวลานิ้วคุณกดเลข 7 หลัก มันทำให้เกิดอารมณ์
Sure, as long as the machines are working and you can dial 9-1-1, but you take those things away, you throw people in the dark, you scare the shit out of them, no more rules,โดยประสงค์ของผู้เจริญแล้ว ใช่, ถ้าเครื่องจักรทำงาน คุณแจ้ง 9-1-1 ได้ แต่ต้องเอาทั้งหมดทิ้งไป โยนนคนเข้าที่มืด
It's extremely important you call me. Kitt, dial that number.มันสำคัญมากนะโทรหาฉันด้วย คิทโทรไปที่เบอร์นั้นหน่อยสิ
I need you to keep this dial Eady at 60 hertz- 10 gaussฉันต้องการให้คุณหมุนไปที่ 60 เฮิตร์ทก่อนนะ
I can dial the number if you'd like.ฉันจะให้ก็ได้ถ้าคุณต้องการ

dial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨号[bō hào, ㄅㄛ ㄏㄠˋ, 拨号 / 撥號] dial (a telephone)
拨号音[bō hào yīn, ㄅㄛ ㄏㄠˋ , 拨号音 / 撥號音] dial tone
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 对口 / 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, 弹词 / 彈詞] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment
吹牛[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ, 吹牛] brag; chat (dialect)
两情两愿[liǎng qíng liǎng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄩㄢˋ, 两情两愿 / 兩情兩願] by mutual consent (north China dialect)
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, 相声 / 相聲] comic dialog; sketch; cross talk
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, 热情 / 熱情] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, 对口词 / 對口詞] dialog (for stage performance)
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 对话 / 對話] dialog
方言[fāng yán, ㄈㄤ ㄧㄢˊ, 方言] dialect
渗析[shèn xī, ㄕㄣˋ ㄒㄧ, 渗析 / 滲析] dialysis
[huà, ㄏㄨㄚˋ, 话 / 話] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said
[yǔ, ㄩˇ, 语 / 語] dialect; language; speech
辩证唯物主义[biàn zhèng wéi wù zhǔ yì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 辩证唯物主义 / 辯證唯物主義] dialectical materialism
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, 辩证法 / 辯證法] dialectics; dialectic or Socratic method of debate
透析[tòu xī, ㄊㄡˋ ㄒㄧ, 透析] dialysis (separation of crystalloids by osmosis)
[sōu, ㄙㄡ, 獀] dog (dial.); to hunt
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, 捧哏] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声
阿公[ā gōng, ㄚ ㄍㄨㄥ, 阿公] father-in-law (regional dialect)
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 衷心] heartfelt; wholehearted; cordial
辩证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 辩证 / 辯證] investigate; dialectical
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 寸口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 气口 / 氣口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ, 脉口 / 脈口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
表盘[biǎo pán, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄢˊ, 表盘 / 錶盤] meter dial; watch; watch face
心肌梗塞[xīn jī gěng sāi, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄞ, 心肌梗塞] myocardial infarction; heart attack
心肌梗塞[xīn jī gěng sè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, 心肌梗塞] myocardial infarction; heart attack
雀盲眼[qiǎo mang yǎn, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄤ˙ ㄧㄢˇ, 雀盲眼] night blindness (dialect)
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 侬 / 儂] you (Shanghai dial.)
[gá, ㄍㄚˊ, 噶] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le
吴侬娇语[Wú nóng jiāo yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄩˇ, 吴侬娇语 / 吳儂嬌語] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue

dial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナビダイヤル[, nabidaiyaru] (n) Navi Dial (NTT's Japan-wide call handling service) (wasei
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
文字盤[もじばん, mojiban] (n) dial (i.e. labelled face of a timepiece or other measuring device)
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed)
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms)
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} on demand dial-up
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect
カスタムダイアログボックス[, kasutamudaiarogubokkusu] (n) {comp} custom dialog box
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect)
ジモ語[ジモご, jimo go] (n) (sl) (See 地元語) local language; local dialect
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me
ダイアログ;ダイアローグ[, daiarogu ; daiaro-gu] (n) (See モノローグ) dialogue; dialog
ダイアログボックス[, daiarogubokkusu] (n) {comp} dialog box
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding
ダイヤレクト[, daiyarekuto] (n) dialect
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture)
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.)
ビン南語;ミン南語[ビンなんご(ビン南語);ミンなんご(ミン南語), bin nango ( bin minami go ); min nango ( min minami go )] (n) Min Nan (dialect of Chinese, inc. Taiwanese)
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably
めばち;めばちこ[, mebachi ; mebachiko] (n) (めばちこ is Osaka dialect) sty (on the eyelid); stye
ラディン語[ラディンご, radein go] (n) Ladin (Rhaeto-Romanic dialect)
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P)
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction)
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) {comp} subordinate dialogue
下町言葉[したまちことば, shitamachikotoba] (n) (See 山の手言葉) working-class accent or dialect
交歓;交驩;交款(oK)[こうかん, koukan] (n,vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation
人工透析[じんこうとうせき, jinkoutouseki] (n) (artificial) dialysis
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese)
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.)
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding
ダイヤルアップ接続[ダイヤルアップせつぞく, daiyaruappu setsuzoku] dialup connection
ダイヤルイン[だいやるいん, daiyaruin] dial-in
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue
方言[ほうげん, hougen] dialect

dial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัทม์[n.] (bat) EN: dial ; face ; facet FR:
หน้าปัด[n.] (nāpat) EN: dashboard ; dial ; gauge ; indicator FR: cadran [m] ; voyant [m] ; indicateur [m]
หน้าปัทม์นาฬิกา[n. exp.] (nāpat nālik) EN: dial of a wristwatch FR: cadran de montre [m]
ปัทม์[n.] (pat) EN: dial ; fac; facet FR:
ปัทมะ-[pref.] (patthama-) EN: dial ; face ; facet FR:
สัญญาณโทรศัพท์[n. exp.] (sanyān thōr) EN: dial tone FR: réseau [m]
ตัด[v.] (tat) EN: dial FR: composer
โทรผิด[v. exp.] (thō phit) EN: dial a wrong number FR: composer un mauvais numéro
ต่อ[v.] (tø) EN: telephone ; dial FR:
อาลปนะ[n.] (ālapana) EN: dialogue FR:
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บรรพ-[pref.] (banpha-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial FR: ancien ; primitif
บรรพ-[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive FR: ancien
บทเจรจา[n.] (botjēnrajā ) EN: dialogue FR: dialogue [m]
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; dialog (Am.) ; conversation FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; dialogue [m]
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial FR: primitif ; fondamental
ฟังก์ชันรัศมีฐานหลัก[n. exp.] (fangchan ra) EN: radial basis function (RBF) FR:
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøn) EN: international situation FR: situation internationale [f] ; situation mondiale [f]
จีนกวางตุ้ง[n. prop.] (Jīn Kwāngtu) EN: Guangzhou dialect FR:
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again FR:
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān chalø t) EN: FR: ralentissement de l'économie mondiale [m]
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān feūntūa) EN: FR: reprise économique mondiale [f]
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การเจรจา[n.] (kān jērajā ) EN: negotiation FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การค้าของโลก[n. exp.] (kān khā khø) EN: world trade FR: commerce mondial [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēm k) EN: FR: augmentation de la population mondiale [f]
การประชุมระดับโลก[n. exp.] (kān prachum) EN: world conference FR: conférence mondiale [f]
การสอนพิเศษ[n. exp.] (kān søn phi) EN: remedial teachnig FR:
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong) EN: amicable agreement ; entente cordiale FR:
การโต้แย้งด้วยเหตุผล[n. exp.] (kān tōyaēng) EN: dialectic FR: dialectique [f]
กาหยีเขา[n.] (kāyīkhao) EN: Dialium indum FR: Dialium indum
คำเมือง[n.] (khammeūang) EN: Northern Thai dialect ; Northern dialect ; Chiang Mai dialect FR:
เขลง[n.] (khlēng) EN: velvet tamarind ; Dialium cochinchinense FR: Dialium cochinchinense
ของโลก[adj.] (khøng lōk) EN: worldly FR: du monde ; mondial ; terrestre
ความเร็วในแนวรัศมี[n. exp.] (khwāmreo na) EN: radial component of velocity FR:
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique

dial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzwahlzeichen {n}abbreviated dial code
Skalenmessschieber {m}dial caliper; dial calliper [Br.]
Leuchtzifferblatt {n}luminous dial
Selbstwählfernverkehr {m}subscriber trunk dial
Telefon-Selbstwähldienst {m}automatic dial exchange
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call
Gürtel {m} (radial)belt (radial)
Gürtellage {f}breaker ply; bracing ply (radial)
Rundkurs {m}circuit (track); radial run-out
herzlich {adj} | herzlicher | am herzlichstencordial | more cordial | most cordial
Freiheitsstrafe {f}custodial sentence
Dialekt {m} | Dialekte
Dialektik {f}dialectics
Dialektiker {m} | Dialektiker
Dialogist {m} | Dialogisten
Dialogverkehr {m}dialogue exchange
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature
Mundartwörterbuch {n}dialect dictionary
Dialyse {f}dialysis
Selbstwählferndienst {m}direct distance dialing
Nachbesserungsverpflichtung {f}obligation for remedial work
postprandial {adj}; nach der Mahlzeit [med.]postprandial
Ursuppe {f} [biol.]primordial soup
Radialbohrmaschine {f}radial drill; radial drilling machine
Radialdichtung {f} [techn.]radial seal
Radialfräser {m}radial milling cutter
Radialgebläse {n}radial fan
Radialgeschwindigkeit {f}radial velocity
Radialnerv {m}radial nerve
Rundlauf {m} [techn.]radial run-out
Sternleitungssystem {n}radial line system
Sternmotor {m}radial engine
periphere Übertragung {f}radial transfer
Förderklasse {f}remedial class
Förderkurs {m}remedial course
Heilbehandlung {f}remedial treatment
Krankengymnastik {f}remedial gymnastics; medical gymnastics; physiotherapy
Krankengymnastin {f}remedial gymnast; medical gymnast; physiotherapist
fallweise Wartung {f}remedial maintenance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dial
Back to top