ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

localism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *localism*, -localism-

localism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地域主義[ちいきしゅぎ, chiikishugi] (n) regionalism; sectionalism; localism

localism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūn) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m] ; langue vernaculaire [f]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøng) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ท้องถิ่นนิยม[n.] (thøngthinni) EN: localism FR:

localism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borniertheit {f}localism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า localism
Back to top