ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aspiration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aspiration*, -aspiration-

aspiration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aspiration (n.) การสูดลมหายใจเข้า
aspiration (n.) การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
aspiration (n.) ความทะเยอทะยาน See also: ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความมุ่งมาดปรารถนา, ความทะยานอยาก Syn. eagerness, yearning, ambition
English-Thai: HOPE Dictionary
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
English-Thai: Nontri Dictionary
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aspiration๑. การดูดออก๒. การสูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspirationการสูดสำลัก, การสูดสำลักเข้าปอด, การเจาะดูด, การดูด, การเจาะ, วิธีเจาะแล้วดูดออกด้วยเข็ม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My aspiration is to hold a concert at the Eiffel Tower performing with U2 and Prince, and dedicate the encore to my lover A-Hong.ความปรารถนาของผมคือ จัดคอนเสิร์ตที่หอไอเฟล แสดงคู่กับ U2 และ Prince
Come up here, one at a time and tell everyone about your future aspiration as an adult.มายืนตรงนี้ แล้วเล่าให้เพื่อนๆฟัง ว่าโตขึ้นเธออยากที่จะเป็นอะไร เข้าใจไหมนักเรียน?
We'll begin the aspiration there.เราจะเริ่มมีความทะเยอทะยาน
Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.ข้างในหีบศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติมีค่า ห่างไกลจาก ความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของคุณ
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา
And that's where you see the truly imperialist aspirations of branding which is about building these privatized branded cocoons.และนั่นคือที่ที่คุณได้เห็นความทะเยอทะยาน แบบจักรวรรดินิยมของเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำลังสร้างรังดักแด้ที่มีเครื่องหมายการค้าของเอกชนขึ้นมา
Tell the audience your aspiration.ถึงความปรารถนาของคุณ ... .
Patient improved with chest pt and oxygen,consistent with aspiration.จากผล PTแสกน ทรวงอกคนไข้ดีขึ้น รวมทั้งระบบการหายใจด้วย
Okay,kidney failure, Aspiration,fainting,go.โอเค,ไตวาย,ระบบหายใจติดขัด เป็นลมหมดสติ, เริ่มได้
"The tale of a student with exalted literary aspirations who lures a brilliant writer into an affair so she can take advantage of his connections.เป็นเรื่องราวของนักเรียน ที่มีวรรณกรรมอยู่ในลมหายใจ... ที่ล่อลวงให้นักเขียนร้อยล้านเข้ามาพัวพันชีวิตเธอ ดังนั้นเธอเลยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขาได้
"You are my aspiration.""เธอคือทุกลมหายใจของฉัน"
"My aspirations are cheerful!""และความต้องการของฉันช่างแรงกล้า!"

aspiration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, 志向] ambition; goal; ideal; aspiration
襟抱[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, 襟抱] ambition; an aspiration
[zhì, ㄓˋ, 志] aspiration; ambition; the will
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
意愿[yì yuàn, ㄧˋ ㄩㄢˋ, 意愿 / 意願] aspiration; wish (for); desire
抱负[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, 抱负 / 抱負] aspiration; ambition
职志[zhí zhì, ㄓˊ ㄓˋ, 职志 / 職志] aspiration
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, 心愿 / 心願] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration
胸襟[xiōng jīn, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄣ, 胸襟] lapel of jacket; heart; aspiration; vision
初衷[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, 初衷] original intention or aspiration
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, 有心人] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads

aspiration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キボンヌ[, kibonnu] (n) (sl) hope; wish; aspiration
功名心[こうみょうしん, koumyoushin] (n) ambition; aspiration
欣求[ごんぐ, gongu] (n,vs) earnest aspiration
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself
吸引[きゅういん, kyuuin] (n,vs,adj-no) absorption; suction; aspiration; attraction; (P)
希望(P);冀望[きぼう, kibou] (n,vs) hope; wish; aspiration; (P)
志願[しがん, shigan] (n,vs,adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P)
憧れ(P);憬れ[あこがれ, akogare] (n,adj-no) yearning; longing; aspiration; (P)
抱負[ほうふ, houfu] (n) aspiration; ambition; pretension; (P)
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe
願望[がんぼう(P);がんもう, ganbou (P); ganmou] (n,vs,adj-no) desire; wish; aspiration; (P)

aspiration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f] ; dessein [m]
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai ) EN: inhalation FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
ความปรารถนา[n.] (khwām prātt) EN: wish ; desire ; aspiration FR: souhait [m] ; voeu [m] ; aspiration [f]
ความทะเยอทะยาน[n.] (khwām thayo) EN: ambition ; aspiration FR: aspiration [f]
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need ; aspiration FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m] ; aspiration [f]
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
ปั๊มดูด[n. exp.] (pam dūt) EN: pump FR: pompe à aspiration [f]
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR: résolution [f] ; engagement [m]
พรรคความหวังใหม่[org.] (Phak Khwāmw) EN: New Aspiration Party FR:
ประณิธาน[n.] (pranithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR:
ท่อดูด[n. exp.] (thø dūt) EN: sucker FR: tuyau d'aspiration [m]

aspiration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streben {n} | Streben nach Erfolgaspiration | aspiration for success
Anspruchsniveau {n}aspiration level

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aspiration
Back to top