ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intolerance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intolerance*, -intolerance-

intolerance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intolerance (n.) การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป See also: ใจแคบ Syn. bigotry, narrow-mindedness Ops. tolerance
intolerance (n.) การแพ้ยาหรืออาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry,rigidity ###A. tolerance
English-Thai: Nontri Dictionary
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intoleranceความไม่ทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่.
I have three rare cancers, any number of failing organs, and a total intolerance to light.ผมคือ 1 ในสามที่ถูกตามหาอยู่ การบกพร่องทางอวัยวะที่เพิ่มขึ้นนั้น มันทำลายความสามารถในการทนต่อแสง
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
A world full of fear, hate and intolerance.แต่ในทุกยุค ยังมีคนที่ต่อสูกับสิ่งเหล่านั้น
Causes anhedonia, seizures, kidney failure, even lactose intolerance.มีอาการซึมเศร้า ชัก และไตวาย กระทั่งแพ้ แลคโตส
And for you, Factory Burrito Grande, no cheese, no sour cream no ugly consequences from your lactose intolerance.และสำหรับนาย เบอร์ริโต้แฟคทอรี่ขนาดใหญ่ ไม่ใส่เนย ไม่ใส่ครีมเปรี้ยว ไม่มีผลลัพธ์อุจาดตามมา จากอาการแพ้นมเนยของนาย
What about "Intolerance"?แล้ว การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างออกไปละ

intolerance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳糖不耐症[rǔ táng bù nài zhèng, ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄓㄥˋ, 乳糖不耐症] lactose intolerance

intolerance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントレランス[, intoreransu] (n) intolerance
不寛容[ふかんよう, fukanyou] (n) intolerance
乳糖不耐症[にゅうとうふたいしょう, nyuutoufutaishou] (n) lactose intolerance
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P)

intolerance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]
ภูมิแพ้[n.] (phūmphaē) EN: allergy FR: allergie [f] ; intolérance [f]
โรคกลัวแสง[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: photophobia ; abnormal intolerance to visual perception of light ; light sensitivity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intolerance
Back to top