ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jeopardy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jeopardy*, -jeopardy-

jeopardy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jeopardy (n.) การเสี่ยงอันตราย See also: ภัยอันตราย Syn. hazard, peril, risk Ops. security, safety
English-Thai: HOPE Dictionary
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.สายพันธุ์ปลาทั้งหมดที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแนวปะการัง พลอยตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย
I just don't know who's out there and I don't want you to be in any more jeopardy than you have to be, alrightฉันแค่ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างนอกนั่น แล้วฉันก็ไม่ต้องการ ให้นายอยู่ในอันตราย มากกว่านี้แล้ว เข้าใจนะ
Your life is in jeopardy just being with me.ชีวิตแกกำลังเสี่ยง แกต้องร่วมมือกับฉัน
He wanted to, but he knew that that would only put you in jeopardy as well.เขาก็อยากจะบอกนะ แต่เขารู้ว่า มันจะทำให้นายต้องเสี่ยงไปด้วย
You think I just want to show up here, put you and me both in jeopardy if I don't have to?คุณคิดว่าผมอยากปรากฏตัวที่นี่ ทำให้ทั้งคุณและผม ตกอยู่ในอันตราย ทั้ง ๆ ที่มันไม่จำเป็นรึยังไง?
You'd really put the program in jeopardy just to avenge your partner?จริงๆแล้วคุณใส่โปรแกรมที่ค่อนข้างอันตราย แค่เพื่อล้างแค้นให้เพื่อนของคุณหรอ
The computer she threatened me with is as real as the jeopardy we're in as long as it remains out there.คอมพิวเตอร์ที่เธอเอามาขู่ผม เป็นสิ่งอันตรายที่เราเผชิญอยู่ ตราบที่มันยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน กับใคร
But to put so many other lives in jeopardy would be selfish.แต่มันเห็นแก่ตัว ถ้าจะทำให้คนอื่นมกมายต้องมาเสี่ยง
Is the mission in jeopardy?การทำเช่นนี้ เป็นภารกิจตกอยู่ ในอันตรายหรือไม่?
Yes, we're in jeopardy.ใช่เรากำลังตกอยู่ในอันตราย
We're talking about a man's life here, you son of a bitch, and the lives of others he might put in jeopardy.เรากำลังพูดถึงชีวิตคนนะ ไอ้สารเลว ชีวิตคนอื่นต้องเสี่ยงไปด้วย
You're not gonna hum thejeopardytheme? we start with the little one.น่าจะฮัมเพลงตื่นเต้นๆ ประกอบด้วยนะ จะได้สร้างอารมณ์หน่อย

jeopardy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一事不再理[いちじふさいり, ichijifusairi] (n) double jeopardy (legal term)
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress

jeopardy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jeopardy
Back to top