ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hazardously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hazardously*, -hazardously-

hazardously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hazardously (adv.) อย่างเป็นอันตราย Syn. dangerously, perilously, riskily Ops. safely, securely, unhazardously

hazardously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
riskant {adv}hazardously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hazardously
Back to top