ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-constancy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น constancy, *constancy*,

-constancy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Redeemed only by the warmth and constancy of your friendship.ที่ถูกไถ่บาปด้วยความอุบอุ่นและมั่นคงในมิตรภาพของนาย

-constancy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十年一日[じゅうねんいちじつ;じゅうねんいちにち, juunen'ichijitsu ; juunen'ichinichi] (n) without intermission for ten (long) years; with constancy of purpose for ten (long) years; in the same old rut for years on end
千年一日[せんねんいちじつ, sennen'ichijitsu] (n) without intermission for many years; with constancy of purpose for many years; in the same old rut for years on end
恒心[こうしん, koushin] (n) steadiness; constancy
恒性[こうせい, kousei] (n) constancy

-constancy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคงที่[n.] (khwām khong) EN: constancy FR: constance [f]
สมานัตตตา[n.] (samānattatā) EN: constancy ; impartiality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -constancy-
Back to top