ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maverick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maverick*, -maverick-

maverick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maverick (n.) ผู้เป็นอิสระ See also: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, ผู้แยกตัว Syn. nonconformist, loner
maverick (n.) สัตว์ที่ยังไม่ได้ตีตรา (โดยเฉพาะลูกวัวที่แยกจากแม่)
English-Thai: HOPE Dictionary
maverick(แมฟ'เวอริค,แมฟ'ริค) n. วัวที่ยังไม่ตีตรา,ผู้เป็นอิสระและ แยกตัวจากเพื่อนฝูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maverickนักการเมืองหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแสทวน (n.) maverick See also: nonconformist, one who acts independently, one who does not act like others
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hunt knew the Major did not approve of his maverick ways.หัวหน้ายังไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง
Ah...the Cody Maverick kid does that.อา โคดี มาเวอริก เจ้าหนูทำได้
Evans goes down and it's Maverick with this new school move!อีวาน ร่วงลงไป และ มาร์เวอริก กับท่าม้วนตัวท่าใหม่
I don't believe this, this contest was Maverick's to win and now Evans pushing Maverick out of bounds and into the boneyards.ไม่อยากเชื่อเลย การแข่งขันนี้ มาเวอริกค์ ชนะ และตอนนี้ อีวาน ผลักมาร์เวอร์รีก ออกไป และ ในสุสาน
Is it like Maverick in Top Gun?เหมือนมาเวอริค ในเรื่องท็อปกัน ?
Finally muzzles the maverick physician.อัยการดิ๊ก ทอมป์สัน ได้เพียงแต่หวังว่า... ...ลูกเต๋าที่เค้าโยนไป จะมีแต้มที่เหนือกว่าคุณหมอหัวแข็งคนนี้
This kind of maverick action outside the plan is troublesome.การทำอะไรนอกแผนแบบนี้ จะทำให้เกิดปัญหาได้นะ
You know, fluffito, the truth is for wild maverick outcasts like us who cannot be tamed this place sucks!ความจริงที่ว่าเราเป็นสัตว์ป่า \ มันเชื่องไม่ได้ ที่นี่ห่วยแตก ! \
Make sure Maverick here keeps the nose of that plane pointed towards the sun.แค่หันหัวเครื่องให้ถูกทิศ หันไปทางดวงอาทิตย์
Maverick and Evans take off... and it's Evans dropping in.มาร์เวอรกิ กับ อีวาน ออกไปแล้ว และอีวาน ก็ ใกล้เข้ามา
Maverick and Iceman at the end of Top Gun.มาเวริคกับไอซ์แมน ในตอนจบของท็อปกัน

maverick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独来独往[dú lái dú wǎng, ㄉㄨˊ ㄌㄞˊ ㄉㄨˊ ㄨㄤˇ, 独来独往 / 獨來獨往] coming and going alone (成语 saw); a lone operator; keeping to oneself; unsociable; maverick
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
孤胆[gū dǎn, ㄍㄨ ㄉㄢˇ, 孤胆 / 孤膽] solitary hero; maverick
孤胆英雄[gū dǎn yīng xióng, ㄍㄨ ㄉㄢˇ ㄒㄩㄥˊ, 孤胆英雄 / 孤膽英雄] solitary hero; maverick

maverick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible

maverick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūa) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others ; contra-mainstream ; counter-movement FR:
มาเวริค บีญาเลส[n. prop.] (Māwērik Bīn) EN: Maverick Viñales FR: Maverick Viñales
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maverick
Back to top