ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invented

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invented*, -invented-

invented ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invented (adj.) ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น Syn. concocted, unreal, fictitious

invented ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, 五笔 / 五筆] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字型 / 五筆字型] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983

invented ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拵え事[こしらえごと, koshiraegoto] (n) invented story; fabrication
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma

invented ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศัพท์บัญญัติ[n. exp.] (sap banyat) EN: invented word ; coined word FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invented
Back to top