ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subjects

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subjects*, -subjects-

subjects ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, 理工] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, 理工科] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)

subjects ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学科試験[がっかしけん, gakkashiken] (n) examinations in academic subjects
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
天の益人[あまのますひと, amanomasuhito] (n) (arch) people; subjects; populace
益人[ますひと, masuhito] (n) (arch) (See 天の益人) people; subjects; populace

subjects ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:
ไพร่ฟ้า[n.] (phraifā) EN: commoners ; subjects ; people ; common folk FR: population ordinaire [f]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; subjects ; crowd ; masses FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: [classif.: stories, subjects of books, films] FR: [classif. : histoires, thèmes de livres ou de films]
ตจปัญจกกัมมัฏฐาน[n.] (tajapanjaka) EN: subject for meditation ; “skin pentad” of meditation subjects ; the subject for meditation comprising the five constituents ending with the skin (the four others being hair, body hair, nails and teeth) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subjects
Back to top