ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commonality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commonality*, -commonality-

commonality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commonality (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commoner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But there's one other commonality between both sets of murders.แต่มีอยู่อีก 1 อย่างที่เหมือนกันของการฆาตกรรมทั้งคู่นี้
Your insight, sir, has inspired me to, to dig deeper, to find the commonality at the heart of the American experience.เพื่อที่จะหาความจริงใจจากใจชาวอเมริกัน
We need to find commonality and I.D. this guy before he strikes again.เราต้องหาคุณลักษณะร่วม และระบุตัวตนให้ได้ก่อนก่อเหตุอีกครั้ง

commonality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公共性[こうきょうせい, koukyousei] (n) publicness (degree to which a particular action will affect society as large); public nature; commonality
通有[つうゆう, tsuuyuu] (adj-na,n) commonality

commonality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล้ายคลึงกัน[n. exp.] (khwām khlāi) EN: analogy ; commonality FR: analogie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commonality
Back to top