ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

candlestic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *candlestic*, -candlestic-

candlestic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
candlestic (n.) เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน Syn. candleholder
candlestick (n.) เชิงเทียน Syn. candleholder, candelabra
English-Thai: HOPE Dictionary
candlestickn. เชิงเทียน
English-Thai: Nontri Dictionary
candlestick(n) เชิงเทียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชิงเทียน (n.) candlestick

candlestic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンドルスティック[, kyandorusuteikku] (n) candlestick
手燭[てしょく;しゅしょく, teshoku ; shushoku] (n) portable candlestick
燭台[しょくだい, shokudai] (n) candlestick; candlestand
高灯台;高燈台(oK)[たかとうだい, takatoudai] (n) tall lamp or candle stand; tall candlestick

candlestic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงเทียน[n. exp.] (choēng thiē) EN: candlestick ; candelabrum FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า candlestic
Back to top